98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 d’octubre de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 d’octubre de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio i el vídeo del ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca on s’han aprovat les ordenances fiscals del 2023.

 

 

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000009, de data 29 de setembre de 2022.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 9/2022, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.3. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2023.

APROVAT
A favor PSC i Ciutadans
Abstenció FEM Sant Andreu i Podemos

1.4. Aprovació de l’acord regulador dels preus públics de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2023.

APROVAT
A favor PSC i Ciutadans
Abstenció FEM Sant Andreu i Podemos

1.5. Declaració de la successió del contractista del contracte del servei de la gestió energètica i manteniment integral, amb garantia total, de les instal·lacions d’enllumenat públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes, així com del servei temporal per festes populars i motius nadalencs al municipi de Sant Andreu de la Barca, essent el prestador del mateix la societat mercantil FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, SA en succeir universalment en tots els drets i obligacions a l’empresa fusionada FERROVIAL SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL, des del 15/07/2022.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.6. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la implantació de nous equipaments a l’entorn del carrer del Garraf de Sant Andreu de la Barca, promoguda per aquesta corporació, i redactada per Salvador Matas Arquitectes, SLP.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.7. Aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les urbanitzacions i zones urbanitzades de Sant Andreu de la Barca, per a la prevenció d’incendis forestals

APROVAT PER UNANIMITAT

 

PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL002773; 2022DECL002774; 2022DECL002775; 2022DECL002818; 2022DECL002833; 2022DECL002834; 2022DECL002902; 2022DECL002937; 2022DECL002943 i 2022DECL002994, de dates 29 de setembre, 3, 4, 13, 14, 21 d’octubre de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació dels resultats de l’avaluació realitzada per l’OMS, i de l’acceptació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com a membre de la VII Fase (2019-2025), de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

2.4. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 13 d’octubre de 2022, amb registre d’entrada número E2022019248, de suport a les dones iranianes.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.5. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’octubre de 2022, amb registre d’entrada número E2022019382, per a implantar un servei d’atenció d’incidències amb animals de no companyia perduts, ferits o abandonats a Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.6. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’octubre de 2022, amb registre d’entrada número E2022019384, de suport a la garantia de rendes.

APROVAT
A favor PSC, FEM Sant Andreu, Podemos
Abstenció Ciutadans

2.7. Assumptes sobrevinguts.

2.8. Precs i preguntes.