98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 30 de juliol de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 30 de juliol de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 30 de juliol de 2015-

sala de plens

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01 Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
6/15, de 13 de juny de 2015
7/15, de 2 de juliol de 2015

 

0.0.02 Retre compte dels decrets de l’Alcaldia

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

1.1.01. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a proposar a la Conselleria d’Empresa i Ocupació que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca per a l’any 2016, els dies 5 de setembre i 30 de novembre.

 

1.1.02. Prendre coneixement de la designació efectuada pel grup polític municipal S.POTSAB de la Sra. Isabel Rosa Marcos Grego, Sr. Jonathan Mayor Cordero i Sr. Juan Carlos Pinzón García, i pel grup polític municipal d’ERC-AM del Sr. Jordi Albert i Caballero i Sra. Maria José Escobedo i Navarro, perquè formin part del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

1.1.03. Prendre coneixement de la designació efectuada pels portaveus dels diferents grups polítics municipals dels representants que han de formar part de les Comissions Informatives de caràcter permanent creades per acord plenari de 2 de juliol de 2015.

 

1.1.04. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, l’alcalde, Sr. M. Enric Llorca.

 

1.1.05. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca davant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al regidor de Cooperació i Solidaritat, Sr. Luís Oulego Moral.

 

1.1.06. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Sr. Joan Gaspà i Puig.

 

1.1.07. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Plenari de l’Assemblea del Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions (LOCALRET), el Sr. Xavier Pla Gómez.

 

1.1.08. Designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, la Sra. Sonia Aranda Bustamante.

 

1.1.09. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a la inclusió a la Plantilla de personal eventual d’aquest Ajuntament per a aquest mandat, el lloc de treball de cap de Comunicació i Premsa.

 

1.1.10. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a la inclusió a la Plantilla de personal eventual d’aquest Ajuntament per a aquest mandat, el lloc de treball d’assessorament a Presidència.

 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al primer trimestre de 2015, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

 

2.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

2.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les dades corresponents al període mig de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al primer trimestre de 2015.

 

2.1.04. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre de 2015.

 

2.1.05. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a la aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 33, reguladora del Preu Públic per la prestació del servei d’escola bressol.

 

3. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

 

3.1. REGIDORIA D’URBANISME

3.1.01. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a la aprovació del text refós de la 37a. Modificació del Pla General d’Ordenació de Sant Andreu de la Barca, regulació del sòl industrial, promoguda per aquesta corporació i elaborada pel Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

 

4. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

4.1. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

 

4.1.01. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a la aprovació de la pròrroga del Contracte de la gestió de l’escola bressol Casa Pedemonte signat amb CLECE, SA, per un període d’un any, fins el 31 d’agost de 2016; i autoritzar i disposar la despesa per import de 266.017,25€.

 

5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT DE L’OCUPACIÓ

5.1. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

5.1.01. Aprovació del Dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, aprovada pel Ple de data 25 de febrer de 2015.

 

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. MOCIONS

7.1.01. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 21 de juliol de 2015, amb registre d’entrada 7726, per analitzar i avaluar quines mocions de la legislatura 2011-2015 s’han executat i quines no s’han executat.

 

7.1.02. Moció presentada pels grups municipals de Sí es Pot- Sí se Puede Sant Andreu de la Barca, ERC-AM, ICV-EUiA i CIU, en data 21 de juliol de 2015, amb registre d’entrada 7719, per a realitzar de forma immediata el concurs corresponent per contractar els serveis de dues empreses auditores alienes a l’administració pública, per dur a terme una auditoria de l’estat comptable i financer de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, els seus organisme autònoms i empreses municipals.

 

8. PRECS I PREGUNTES

En compliment del que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la documentació dels assumptes a debatre, resten a la vostra disposició, des del mateix dia de la present convocatòria a la Secretaria de l’Ajuntament.