98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 6 de juliol de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 6 de juliol de 2023

El ple ha aprovat diverses qüestions de funcionament i organització de l’Ajuntament, com ara els membres de la Junta de Govern o de la Junta de Portaveus, així com la regularitat dels plens i les retribucions dels regidors i regidores i dels grups polítics municipals.

 

 

El ple té previst aprovar diverses qüestions de funcionament i organització de l’Ajuntament, com ara els membres de la Junta de Govern o de la Junta de Portaveus, així com la regularitat dels plens i les retribucions dels regidors i regidores i dels grups polítics municipals.

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2023DECL002196; 2023DECL002197, 2023DECL002230; 2023DECL002231 i 2023DECL002242, de dates 29 de juny i 4 de juliol de 2023.

1.2. Prendre coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i designació dels portaveus de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.3. Prendre coneixement de la composició de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.4. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: 19 vots
EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓ: 1

1.5. Creació i determinació de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: 14 vots
EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓ: 6

1.6. Establiment de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels regidors/es electes i grups polítics municipals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: 11 vots
EN CONTRA: 8
ABSTENCIÓ: 1

1.7. Determinació del nombre i règim jurídic del personal eventual de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: 11 vots
EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓ: 9

1.8. Designació de regidors/es com a representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en organismes de caràcter supramunicipal.

A FAVOR: 12 vots
EN CONTRA: 7
ABSTENCIÓ: 1