98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 23 de febrer de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 23 de febrer de 2023

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del  ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

 

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112023000001, de data 26 de gener de 2023.

1.2. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la implantació d’una estació de servei al carrer Indústria núm. 6-8 de Sant Andreu de la Barca, promogut per PETRONIEVES, SL.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

1.3. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació IX).

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

1.4. Aprovació de la pròrroga del contracte de concessió de l’explotació i gestió del servei d’abastament d’aigua potable de Sant Andreu de la Barca (exp. B1312022000012), formalitzat amb l’empresa FCC AQUALIA, SA, per un termini de cinc anys, fins al 18 de març de 2028.

APROVADA
A FAVOR: PSC i Ciutadans
EN CONTRA: 
Fem Sant Andreu i Podemos 

1.5. Aprovació del Protocol de gestió del sistema de les cartes de serveis de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

1.6. Aprovació de la concessió d’ús privatiu a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la implantació de serveis energètics, plaques fotovoltaiques, en cobertes d’edificis i equipaments municipals, concretament al Complex Esportiu 11 de setembre i l’escola Joan Maragall de Sant Andreu de la Barca (Conveni ESCO).

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL000259; 2023DECL000260; 2023DECL000297; 2023DECL000358; 2023DECL000415; 2023DECL000416 i 2023DECL000417, de dates 1, 3, 7 i 10 de febrer de 2023, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitada, així com l’informe d’avaluació del compliment d’objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre del 2022.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al quart
trimestre del 2022.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria, que contempla la Llei orgànica 15/2010, corresponent al quart trimestre del 2022.

2.6. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al primer, segon i tercer trimestre del 2022, de les quals, han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

2.7. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 16 de desembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022025098, sobre la millora de la planificació, el procés d’admissió, l’oferta formativa de Formació Professional i l’aprenentatge al llarg de la vida a Catalunya.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

2.8. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 13 de gener de 2023, amb registre d’entrada número E2023000820, per incorporar la perspectiva de gènere a l’urbanisme de Sant Andreu de la Barca.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem Sant Andreu i Podemos 
EN CONTRA: PSC i Ciutadans 

2.9. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 13 de gener de 2023, amb registre d’entrada número E2023000829, per a la millora del servei de correus a Sant Andreu de la Barca.

RETIRADA

2.10. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 10 de febrer de 2023, amb registre d’entrada número E2023002608, per un control ètic de la població de porcs senglars a Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

2.11. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 10 de febrer de 2023, amb registre d’entrada número E2023002608, per a incorporar de forma progressiva pirotècnia silenciosa en celebracions i festes populars de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

2.12. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, en data 10 de febrer de 2023, amb registre d’entrada número E2023002669, per a adoptar les mesures contra les Ocupacions d’immobles.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

2.13. Moció presentada per l’Alcaldia, sobre la situació dels edificis dels centres escolars de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos 

 

2.14. Assumptes sobrevinguts.

2.15. Precs i preguntes