98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de juny de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de juny de 2022

Disponible àudio i vídeo del ple municipal de Sant Andreu de la Barca celebrat el 30 de juny de 2022

 

 

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000006, de data 26 de maig de 2022.

1.2. Aprovació inicial de la modificació dels articles 104.3, 105.3, 127 i 128 del vigent Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatius a la convocatòria del Ple i de les comissions informatives.

APROVAT 
A FAVOR: PSC i CIUTADANS
ABSTENCIÓ: PODEMOS

EN CONTRA: FEM SANT ANDREU

1.3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador de la col·laboració per al transport adaptat fix de les línies que transporten ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i del transport adaptat a la demanda dels ciutadans de Sant Andreu de la Barca, per als exercicis 2021 al 2024; i dels annexos econòmics dels anys 2021 i 2022.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.5. Aprovació inicial de la modificació dels annexos III i VII, corresponents als àmbits dels Serveis Socials i de Joventut, respectivament, de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels Serveis Socials, Cooperació, Cultura, Participació Ciutadana, Ensenyament, Esports, Joventut i Igualtat.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.6. Aprovació inicial de la creació de l’associació denominada “Associació de Teatres en Xarxa” integrada per diversos teatres de gestió pública de Catalunya; i aprovació dels seus Estatuts.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.7. Proposar a la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2023, els dies 4 de setembre i 30 de novembre.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.8. Aprovació de l’actualització i rectificació anual de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a data 31 de desembre de 2021.

APROVAT
A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL001559; 2022DECL001660; 2022DECL001697; 2022DECL001730 i 2022DECL001731, de dates 23, 30 i 31 de maig i 2 de juny de 2022, respectivament.

2.3. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 16 de juny de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022010911, per a l’abolició de la prostitució.

APROVADA
A FAVOR: PSC i PODEMOS
ABSTENCIÓ: 
FEM SANT ANDREU i CIUTADANS

 

2.4. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 16 de juny de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022010921, per a la millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere.

APROVADA
A FAVOR: PSC, CIUTADANS i PODEMOS
ABSTENCIÓ: FEM SANT ANDREU

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 de juny de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022010959, per a l’accés lliure a la piscina d’estiu durant els avisos d’onada de calor.

REBUTJADA
A FAVOR: FEM SANT ANDREU
EN CONTRA: PSC, CIUTADANS i PODEMOS

2.6. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 17 de juny de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022010967, per a l’increment de circuits i zones d’ombra al municipi de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, PODEMOS i CIUTADANS

 

2.7. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 17 de juny de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022010967, per a garantir els drets de les persones LGTBI en commemoració del dia de l’Orgull (28 de juny).

APROVADA
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, PODEMOS i CIUTADANS

 

2.8. Declaració de suport de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la Declaració de la Diputació de Barcelona amb motiu del Dia per a l’alliberament i orgull LGTBI.

2.9. Declaració de suport a la Companyia Espanyola de Laminació, SA (CELSA), en les seves negociacions per aconseguir millorar la seva situació financera i garantir la seva continuïtat a llarg termini.

2.10.Assumptes sobrevinguts.
Aprovació Pla de millora de la Policia Local

APROVADA
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, PODEMOS i CIUTADANS

 

2.11.Precs i preguntes.