98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de setembre de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de setembre de 2022

Disponible àudio i vídeo del ple municipal de Sant Andreu de la Barca celebrat el 29 de setembre  de 2022

 

 

 

Ordre del dia

1.1. Aprovació  de  l’acta  de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000008, de data 28 de juliol de 2022.

1.2. Fixar com a dies festius al municipi de Sant Andreu de la Barca, addicionals als vuit d’obertura autoritzada a tot Catalunya, els dies 10 i 31 de desembre de 2023, d’acord amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, per la qual, s’estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i festius, per als anys 2022 i 2023.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.3. Aprovació  definitiva de l’Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics de Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.4. Aprovació  definitiva  del Compte General corresponent a l’exercici de 2021, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

APROVAT:

A FAVOR PSC, Ciutadans
EN CONTRA: Fem Sant Andreu

1.5. Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de data 28 d’abril de 2022, de concessió de l’exempció de l’impost sobre béns immobles de l’edifici situat al carrer de Catalunya número 2 de Sant Andreu de la Barca, a nom de l’associació Societat El Casino; i declarar d’especial interès o d’utilitat municipal la seva activitat.

APROVAT:
A FAVOR PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.6. Reconeixement  al senyor Josep Perpinyà i Palau, amb la categoria d’assessor de la Presidència, el temps dels serveis prestats a l’administració pública.
APROVAT:
A FAVOR: PSC, Ciutadans i Podemos
EN CONTRA:
Fem Sant Andreu

2.PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL002327; 2022DECL002328; 2022DECL002350; 2022DECL002358; 2022DECL002382; 2022DECL002392; 2022DECL002543; 2022DECL002555; 2022DECL002649; 2022DECL002650 i 2022DECL002664;  de dates 26 i 29 de juliol; 5, 8, 30 i 31 d’agost; 16 i 20 de setembre de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre del 2022.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica  a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre del 2022.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al segon trimestre del 2022.

2.6. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 de setembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022016498, per a impulsar la transició energètica en els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR:  PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2.7. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 de setembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022016498, per a implementar en el municipi un Pla de millora per a contenir les terres en espais no delimitats.

REBUTJADA
A FAVOR: PODEMOS, Fem Sant Andreu
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.8. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 de setembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022016523, per a l’elaboració del Pla d’accessibilitat i garantir una ciutat accessible.

MOCIÓ RETIRADA

2.9. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu AM en data 16 de setembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022016523, per un Pla urgent de foment de la recollida selectiva de residus, per assolir els objectius de la UE.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem Sant Andreu i PODEMOS
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.10. Assumptes sobrevinguts.

2.11. Precs i preguntes.