98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de desembre de 2021

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 de desembre de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 27 de desembre de 2021

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1-Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de la senyora Vanesa Molina Sánchez.

 

2-PART RESOLUTORIA

2.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112021000015, de data 25 de novembre de 2021.

2.2. Ratificació del Decret de l’Alcaldia número 2021DECL002705, de 14 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellbisbal, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa Autos Castellbisbal, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca.
APROVAT PER UNANIMITAT

2.3. Ratificació del Decret de l’Alcaldia número 2021DECL002706, de 14 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per a la implantació d’un bicitancat al costat de l’estació de Sant Andreu de la Barca.
APROVAT PER UNANIMITAT

2.4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la Diputació de Barcelona, per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca.
APROVAT PER UNANIMITAT

2.5. Adherir-nos  i  participar del Programa “Servei Local de Teleassistència”, per als anys 2021-2024, de la Diputació de Barcelona, el qual implica l’acceptació de les condicions contingudes en les Bases per a la gestió i desenvolupament de l’esmentat programa, el text íntegre de les quals, va ser publicat en el BOPB de data 17/06/2020, i posteriorment modificades (BOPB de 17/11/2020).
APROVAT PER UNANIMITAT

2.6. Aprovació de la concertació d’un crèdit amb la Diputació de Barcelona, Caixa de Crèdit, per import de 200.000,00 euros, destinat al finançament del Projecte de la renovació de parcs infantils, prevista al pressupost de l’exercici de 2021, amb un tipus d’interès del 0%, per un termini de 5 anys; i aprovació del Conveni regulador de l’esmentat crèdit.
APROVAT PER UNANIMITAT

2.7. Aprovació de les tarifes del servei de les instal·lacions i activitats esportives, per a l’any 2022, que presta l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.
A FAVOR: PSC, CIUTADANS i PODEMOS   ABSTENCIÓ: FEM SANT ANDREU

2.8. Aprovació  provisional  de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
APROVAT PER UNANIMITAT

2.9. Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2022; de la plantilla de personal i de les Bases d’execució d’aquest; així com l’establiment de les retribucions dels/de les regidors/es amb dedicació exclusiva i parcial; del personal eventual i indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.
A FAVOR: PSC, CIUTADANS i PODEMOS   ABSTENCIÓ: FEM SANT ANDREU

 

3-PART DE CONTROL

3.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

3.2. Retre  compte  al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL002538; 2021DECL002551; 2021DECL002564; 2021DECL002572; 2021DECL002596; 2021DECL002597; 2021DECL002598; 2021DECL002599; 2021DECL002600; 2021DECL002604; 2021DECL002620; 2021DECL002674; 2021DECL002680 i 2021DECL002775, de dates  25, 26 i 29 de novembre de 2021; i 1, 2, 3, 13 i 21 de desembre de 2021, respectivament, relatius a organització i contractació de treballadors/es.

3.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Baix Llobregat de data 22 de novembre de 2021, amb registre d’entrada número E2021022039, pel qual ens comuniquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest organisme, de data 25 d’octubre de 2021, d’aprovació del Decàleg de punts forts de l’ús de biomassa forestal com a font d’energia.

3.4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  la  Barca  presentada  per  la senyora  Mª José Escobedo  Navarro,  del  grup  municipal  FEM Sant Andreu Acord  Municipal.

3.5. Precs i  preguntes.