98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Extraordinari Ajuntament Sant Andreu de la Barca 14 febrer 2022

Ple Extraordinari Ajuntament Sant Andreu de la Barca 14 febrer 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal extraordinari de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 14 de febrer de 2022 

 

ORDRE DEL DIA:  1. PART RESOLUTÒRIA 

1.1. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim de retribucions als membres electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que tenien reconeguda una dedicació exclusiva, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015-2019).

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

1.2. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim d’assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015-2019).

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

1.3. Desestimació  de  les  al·legacions  presentades pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, atès que no es basen en cap de les causes i supòsits previstos en l’article 170 punt 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2022.

A FAVOR: PSC CIUTADANS I PODEMOS
EN CONTRA: FEM SANT ANDREU