98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de setembre de 2016

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de setembre de 2016

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 de setembre de 2016.
ESCOLTA EL PLE

sala de plens

 

CONSULTA L’ORDRE DEL DIA

1-QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats  per la Junta de Govern Local.

0.0.003. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

1.ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

1.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 21 de setembre de 2016, relatiu a la proposició a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya perquè fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca per a l’any 2017, els dies 4 de setembre i 30 de novembre.

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

1.2.01. Retre compte de l’informe 16/2016, de fiscalització dels capítols I i II de despeses de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, corresponent a l’exercici de 2014,emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya; així com de les al·legaciions efectuades per l’Ajuntament en relacció a l’esmentat informe.

1.2.02. Retre compte al Ple de la coorporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan compeetent del Ministeri d’Hisenda i AdministracionsPúbliques, de l’informe trimestral de tressoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre de 2016.

1.2.03. Retre compte al Ple de la coorporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mig de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al segon trimestre de 2016.

1.2.04. Retree compte al Ple de la coorporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluacióó del commpliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.2.05. Aprovació del Dictamen de la Comisssió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 21 de setembrre de 2016, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost únic municipal, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 6/2016.

1.2.06. Aprovació del Dictamen de la Comisssió Informativa de  Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social,Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupacció, de data 21 de setembrre de 2016, relatiu a l’aprovació del Compte general corresponent a l’exercici de 2015, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Patronat Municipal d’Esports; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntameent de Sant Andreu de la Barca, Patronat Municipal d’Esports i l’empresa SAB-URBÀ, SL.

2.ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

2.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

2.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics,, Cohesió i Benestar Social,Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 21 de setembre de 2016, relatiu a l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic de titularitat municipal de Centre distribució d’aliments i productes de primera necessitat de l’Ajunttament de Sant Andreu de la BarCa; i aprovació inicial de la Memòria, el Projeecte d’establiment i el Reglament regulador del servei.

2.1.02. Retre compte de la resolució del conseller delegat de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial de data 15 de setembre de 2016, relativa a l’adjudicacióó a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en règim de lloguer amb opció de compra de 45 habitatges  de la promoció A8-A10 del nostre municipi.

2.2. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

2.2.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social,Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupacció, de data 21 dde setembre de 2016, relatiu a l’aprovació de les Bases específiques reguladores dels ajuts en forma de beques individuals al transport als joves que cursen ensenyaments d’educació post obligatòria curs 2016-2017, per un import únic i individuual de 170,00€.

2.3. REGIDORIA D’ESPORTS

2.3.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social,Desenvolupameent Econòmic i Foment de l’Ocupacció, de data  21 de setembre de 2016, relatiu a l’aprovacióó inicial de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca i de la modificació de la forma de gestió del servei públic de la gestiió de les instal·lacionns i activitats esportives.

2.4. REGIDORIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ACTIVITATS

2.4.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social,Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 21 de setembre de 2016, relatiu a la fixació dels dos dies festius adicionnals als vuit d’obertura autoritzada a tota Catalunya, al municcipi de Sant Anddreu de la Barca, els dies 3 i 31 de desembre de 2017

3.ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.MOCIONS

4.1.01. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 13 de juliol de 2016, amb registre d’entrada núm. 7.744, per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats..

4.1.02. Moció presentada pel grup municipal S.POTSAB en col·laboració amb l’associació ESTAFADOS POR LA BANCA SANT ANDREU DE LA BARCA, en data 7 de setembre de 2016, amb registre d’entrada núm.. 9.497, sobre les titulitzaccions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.

4.1.03. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 15 de setembre de 2016, amb registre d’entrada núm. 9.929, contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el batxillerat.

4.1.04. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 16 de setembre de 2016, amb registre d’entrada núm. 10.235, de suport a l’acord de pau signat a la República de Colòmbia.

4.1.05. Moció presentada conjuntament pels grups municipals de C’s i PP, de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’estudis del procés constitunnt.

5.PRECS I PREGUNTES