98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de juny de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de juny de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 de juny de 2017.

 1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació de la designació de representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, el Sr. Juan Pablo Beas Fernández.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 22/06/2017, relatiu a la modificació parcial de l’acord adoptat pel Ple de la corporació de data 31 d’octubre de 2015, en el sentit de què el representant en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pels dos anys vinents serà el Sr. Xavier Pla Gómez, regidor del grup municipal de Ciutadans (C’s).
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació de la designació com a representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de l’Ordal, la Sra. Rosario Ramírez Pastora, el Sr. Lluís Oulego Moral i la Sra. Rosa Mª Asencio Monserrat.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 22/06/2017, relatiu a la modificació del punt 1r de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple de la corporació de data 30 de juliol de 2015, incorporant les retribucions corresponents a les pagues extraordinàries dels llocs de treball del personal eventual, segons l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.1.05. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació del nomenament de l’skate park inaugurat el mes de febrer de 2017 al parc Mariana Pineda a la memòria d’Ignacio Echevarría, i nomenar-lo “Skate Park Ignacio Echevarría”, en record del jove assassinat.

 

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, núm. 6/2017, per suplement i crèdit extraordinari.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 1r trimestre del 2017, les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre de factures i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.
 1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

3.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació de les Bases reguladores d’ajuts individuals de menjadors escolars adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius del municipi, sufragats amb fons públics, per al curs 2017-2018.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions als adjudicataris d’habitatges en règim de lloguer assequible.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits de Sant Andreu de la Barca i de mesures contra el seu ús anòmal.
 • REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 22/06/2017, relatiu a l’autorització de la cessió del contracte de la concessió demanial de l’espai destinat a Bar-restaurant del Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, sol·licitada a favor de la societat mercantil YONBERT 17 SAB, SL.
 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
 1. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 11 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.937, per declarar Sant Andreu de la Barca com a municipi compromès amb la banca ètica.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 11 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.956, en defensa de la sanitat pública de la comarca del Baix Llobregat.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT, en data 8 de juny de 2017, amb registre d’entrada núm. 9.865, de rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT, en data 8 de juny de 2017, amb registre d’entrada núm. 9.866, per a la defensa i l’efectivitat dels drets de les persones LGTBI.

5.1.05.  Moció institucional presentada en data 16 de juny de 2017, amb registre d’entrada núm. 10.653, sobre el copagament entre administracions dels rebuts de l’aigua per a persones amb dificultats econòmiques.

5.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 16 de juny de 2017, amb registre d’entrada 10.625, per a renovar i adequar l’espai de joc infantil de la plaça 11 de Setembre.

5.1.07. Moció presentada per UGT Baix Llobregat, en data 4 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.422, perquè es prenguin mesures escaients, com les clàusules sòl socials incorporades als plecs de condicions per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública.

 1. PRECS I PREGUNTES