98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 juny de 2016

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 juny de 2016

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 30 juny de 2016.

sala de plens

 1. QÜESTIONS PRÈVIES
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
 • 4/16, de 28 d’abril de 2016

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
 • REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 23 de juny de 2016, en relació a l’autorització al senyor Francisco José Corcho Sánchez, de la compatibilitat entre el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i la segona activitat, com a professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 23 de juny de 2016, en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament del cementiri municipal de Sant Andreu de la Barca.

1.3. REGIDORIA D’HISENDA

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 23 de juny de 2016, en relació a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost Únic Municipal, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 3/2016.

 

 1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

2.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 23 de juny de 2016, en relació a l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic de Menjador social per a la gent gran, de titularitat municipal, que es prestarà per gestió directa per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; i aprovació inicial de la Memòria, el Projecte d’establiment i el Reglament regulador del servei de menjador Social per a la gent gran.

2.2. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 23 de juny de 2016, en relació a l’aprovació de la modificació de les Bases específiques reguladores dels ajuts de suport a l’escolarització de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2016.
 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 1. MOCIONS

4.1.01.   Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 3 de juny de 2016, amb registre d’entrada núm. 5.980, per assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no sigui inferior a 1.000 euros mensuals.

4.1.02.    Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 15 de juny de 2016, amb registre d’entrada núm. 6.490, per ampliar i adaptar la cartera de serveis existents en el Baix Llobregat per a persones grans, amb dependència o risc social, centres de dia, centres residencials i habitatges tutelats.

4.1.03.    Moció presentada pels grups municipals de S.POTSAB, ERC-AM, CiU i ICV-EUiA, en data 17 de juny de 2016, amb registre d’entrada núm. 6.628, en relació a l’acomiadament improcedent d’una treballadora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

 1. PRECS I PREGUNTES

Edit