98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2021

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2021.

Sala Plens Ajuntament SAB 03

 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

1.PART RESOLUTÒRIA

Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000013, A1112020000015 i A1112021000001 dels plens ordinaris i extraordinari i urgent de dates 26 de novembre i 23 de desembre de 2020, i 20 de gener de 2021, respectivament.

 

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 7 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000044, en què ens comuniquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22/12/2020, pel qual, es resolen les reclamacions presentades a la modificació parcial de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i s’aprova definitivament l’esmentada Ordenança.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 7 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000056, en què ens comuniquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22/12/2020, pel qual, es ret compte de la Sentència núm. 4187/2020, de 20 d’octubre, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol el recurs formulat conjuntament per les societats d’aigües de Barcelona.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL002100 i 2020DECL002101 de dates 31 de desembre de 2020, respectivament.

1.5. Efectuar l’acte de presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, del Sr. Juan Alfaro Hinarejos.

1.6. Aprovació del Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021.

1.7. Aprovació del Pla anual de contractació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021.

1.8. Aprovació de l’Organigrama orgànic municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.9. Designació del Sr. Juan Pérez López, regidor de Promoció Econòmica, Indústria i Comerç, com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb veu i vot al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, i com a suplent, a la regidora d’Hisenda, Sra. Montserrat Tobella Canals.

 

MOCIONS

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000651, per demanar a les entitats bancàries un servei d’atenció adequat als usuaris, en especial a la gent gran que no pot accedir-hi a les gestions on-line.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000653, en defensa de la unitat de la llengua catalana.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000734 sobre el control dels preus del lloguer.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000735, per adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, en data 15 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021000781, per donar opció a les famílies a demanar la jornada contínua en els centres educatius.

2.6. Precs i preguntes.