98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de juny de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de juny de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 de juny de 2020

Sala Plens Ajuntament SAB 02

1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112020000003; A1112020000004; A1112020000005; A1112020000006 i A1112020000007, dels Plens ordinaris i extraordinaris i urgents celebrats en dates 26 de març; 15 d’abril; 30 d’abril; 22 i 29 de maig de 2020, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL000351, 2020DECL000361; 2020DECL000499; 2020DECL000503; 2020DECL000508; 2020DECL000540; 2020DECL000602; 2020DECL000609; 2020DECL000610; 2020DECL000612; 2020DECL000613; 2020DECL000617; 2020DECL000648; 2020DECL000650; 2020DECL000663; 2020DECL000679; 2020DECL000756; 2020DECL000773 i 2020DECL000797, corresponents a totes les àrees executives de l’Ajuntament.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de dates 14 i 28 de gener; 4, 12 i 26 de febrer; 3, 10 i 31 de març; 7 i 28 d’abril; 19 i 26 de maig i 2 i 16 de juny de 2020, en matèria de Recursos Humans i contractació.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 2 de març de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020003392, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 25 de febrer de 2020, d’aprovació inicial de les “Bases per sol•licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència” (2020-2021).

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 2 de març de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020003401, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 25 de febrer de 2020, d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa metropolitana per a la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 2 de març de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020003407, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 25 de febrer de 2020, d’aprovació definitiva del Pla Metropolità d’Inversions 2020-2023, per als municipis de l’AMB, que inclou les directrius i pautes de gestió, així com els criteris reguladors dels programes que el conformen.

1.7. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en data 10 de març de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020003983, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Ple, en sessió de data 27 de febrer de 2020, de demanar al Departament de Salut que doti dels recursos necessaris a l’Hospital de Martorell i a l’Atenció Primària de la seva àrea d’influència per tal de desenvolupar les millores adequades i exigides per donar resposta a la demanda assistencial, generada en l’àrea d’influència de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, així com la instauració d’un nou CUAP del Baix Llobregat al nostre municipi.

1.8. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en data 26 de maig de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020006989, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Ple, en sessió de data 21 de maig de 2020, d’aprovació de la sol•licitud a l’AMB de la creació d’una línia d’ajuts econòmics per pal•liar la crisi econòmica derivada de la COVID-19, i per a instar també l’AMB a la creació immediata d’una taula de treball amb tots els municipis de la segona corona.

1.9. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament de Premià de Mar, en data 10 de juny de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020008054, pel qual ens trameten el certificat de l’acord adoptat pel Ple, en sessió de data 28 de maig de 2020, d’aprovació de la moció de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

1.10.Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament de Castellbisbal, en data 16 de juny de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020008487, pel qual ens trameten el certificat de l’acord adoptat pel Ple, en sessió de data 29 de maig de 2020, d’aprovació de la “Declaració institucional d’urgència sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya”.
1.11.Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 3r trimestre del 2019, de les quals, ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.12.Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 4t trimestre del 2019, de les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.13.Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, d’acord amb allò que estableix el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al primer trimestre del 2020.

1.14.Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al primer trimestre del 2020, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/2020.

1.15.Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol•licitada, així com, de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, corresponent al primer trimestre del 2020.

1.16.Aprovació inicial de la revisió del Pla local de prevenció de residus de Sant Andreu de la Barca 2020-2025.

1.17.Aprovació inicial de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a famílies monoparentals, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i famílies nombroses amb habitatges en règim de lloguer, sobre la quota líquida de l’Impost sobre béns immobles de Sant Andreu de la Barca.

1.18.Aprovació de les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals a comerços i serveis de Sant Andreu de la Barca, per fer front a l’impacte de la Covid-19.

1.19.Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a microempreses i treballadors autònoms per fer front a l’impacte de la Covid-19.

1.20.Aprovació definitiva de les Bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades del municipi (SANT ANDREU AVANÇA PER L’OCUPACIÓ VI), aprovades pel Ple de la corporació de data 20 de febrer de 2020, amb la incorporació de modificacions.

2. PART DE CONTROL

2.1. Precs i preguntes.