98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de gener de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de gener de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 de gener  de 2018.

sala de plens

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

DIA: 25 de gener de 2018

HORA: 19.00 h

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

12/17, de 23 de novembre de 2017
13/17, de 29 de novembre de 2017
14/17, de 14 de desembre de 2017

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat pel grup municipal de S.POTSAB, de data 18 de gener de 2018, amb registre d’entrada núm. 916.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
1.1. REGIDORIA D’HISENDA

1.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 3r trimestre del 2017, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.1.02. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 18/01/2018, relatiu a l’aprovació de les Bases específiques, i els corresponents annexos, reguladors de les subvencions per a l’any 2018, destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits següents:

Cultura
Participació Ciutadana
Serveis Socials
Cooperació
Ensenyament
Esports
Joventut
Polítiques d’Igualtat

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT DE L’OCUPACIÓ
2.1. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 18/01/2018, relatiu a l’aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva i per a la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ
3.1. REGIDORIA D’URBANISME

3.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 18/01/2018, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de la 24a modificació del Pla general d’ordenació de Sant Andreu de la Barca, per a l’adequació de l’accés al sistema de serveis tècnics.

3.2. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

3.2.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 18/01/2018, relatiu a l’aprovació de la proposta d’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia, complir els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030, adoptar el compromís de reduir les emissions de C0² en el territori en més del 40% per a l’any 2030.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA

4.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 18/01/2018, relatiu a l’aprovació de la designació com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca suplent al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Sr. Juan Pérez López, regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Activitats.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

MOCIONS
6.1.01. Moció presentada pels grups municipals de S.POTSAB, ERC-AM i l’Associació de Veïns de La Solana, en data 12 de gener de 2018, amb registre d’entrada núm. 625, per a sol·licitar a la companyia d’electricitat del canvi de la instal·lació d’alta tensió elèctrica del barri de La Solana i de tota la població de Sant Andreu de la Barca.

6.1.02. Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 12 de gener de 2018, amb registre d’entrada núm. 636, de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic i a la Regió Metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

PRECS I PREGUNTES