98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2016

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2016

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de gener de 2016

 

L’ORDRE DEL DIA

DIA: 28 de gener de 2015
HORA: 19.00 h

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

0.0.02. Retre compte de Decrets de l’Alcaldia

 

 1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1. REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA
1.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/01/16, relatiu a l’aprovació inicial de la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut del domini de la finca situada al carrer de Sant Felip Neri, núm. 18, bloc A, de 184,38m², per destinar-la a centre de salut.

 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 2.1. REGIDORIA D’HISENDA
2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de data 13 de novembre de 2015, per la qual, s’ha resolt la concessió de l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors resultants de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013.

3. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

3.1. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
3.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de l’acceptació de Sant Andreu de la Barca com a membre de la VI Fase (2014-2018) de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. MOCIONS

5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 14 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 343, perquè la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya desenvolupi un Protocol específic en l’àmbit educatiu contra l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 15 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 393, per fer una crida per a la igualtat al món municipal.

5.1.03. Moció tramesa per la Diputació de Barcelona, en data 15 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 392, relativa a donar suport a la Declaració de París i la creació del Pla estratègic pel canvi climàtic.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-E, en data 18 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 420, per a sol·licitar modificacions en la urbanització de la Font de Can Canals.

5.1.05. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, presentada en data 25 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 657, en defensa de l’educació pública.

5.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 26 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 665, per a l’elaboració d’un Protocol d’actuació en el cas de solars en procés de degradació.

5.1.07. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 26 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 666, per a la construcció d’una nova comissaria per al cos de la Policia Local.
6. PRECS I PREGUNTES