98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 30 d’abril de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 30 d’abril de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 30 d’abril de 2014.ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

DIA 30 D’ABRIL DE 2014

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
3/14, de data 26 de març de 2014

0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.
0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
1.1. REGIDORIA D’HISENDA
1.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de la informació relativa al Pressupost i/o estats financers inicials de l’exercici de 2014, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de la informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini 2015-2017, en compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA
2.1. REGIDORIA DE COMERÇ
2.1.01. Fixar, dos dies festius addicionals als vuit d’obertura autoritzats per la Generalitat de Catalunya al municipi de Sant Andreu de la Barca: el 7 i 28 de desembre de 2014, segons la Llei 3/2014, de 19 de febrer i l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS

4.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 7 d’abril de 2014, amb registre d’entrada núm. 2.932, contra la introducció de la religió islàmica a les escoles públiques de Sant Andreu de la Barca.
4.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 7 d’abril de 2014, amb registre d’entrada núm. 2.933, de rebuig al Projecte Barcelona World.
4.1.03. Moció presentada per l’Alcaldia en data 9 d’abril de 2014, d’adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

5. PRECS I PREGUNTES