98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 28 de gener de 2015

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 28 de gener de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 28 de gener de 2015.
Escolta el Ple Municipal

Consulta l’ordre del dia.

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01.       Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

0.0.02.       Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de la Sra. Francesca Muñoz Orti.

0.0.03.   Retre compte de Decrets de l’Alcaldia

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
1.1.01.    Retre compte al Ple de la corporació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2014, pel qual s’aprovà l’establiment dels preus públics corresponents als serveis d’estètica que es prestaran al Patronat Municipal d’Esports de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.

 

2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA


2.1. REGIDORIA DE CULTURA I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.1.01.    Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes culturals i de participació ciutadana per a l’any 2015.

2.1.02.    Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per la societat mercantil SAB-URBÀ, SL (memòria anual i compte d’explotació), corresponent a l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca del curs escolar 2013-2014.

 

2.2. REGIDORIA D’ENSENYAMENT
2.2.01.    Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes promoguts per les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes per a l’any 2015.

 

2.3. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
2.3.01.    Aprovació  de  les  bases   específiques  reguladores de les subvencions destinades a Projectes en l’àmbit dels Serveis Socials per a l’any 2015.

 

2.4. REGIDORIA DE JOVENTUT
2.4.01.    Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes en l’àmbit de la joventut per a l’any 2015.
2.5. REGIDORIA D’ESPORTS
2.5.01.    Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives per a l’any 2015.

2.6. REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
2.6.01.    Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes de Polítiques d’Igualtat per a l’any 2015.

 

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

4. MOCIONS

4.1.01.     Moció presentada per l’Alcaldia en data 9 de gener de 2015, sobre el canvi de canal d’ETV-Llobregat Televisió, SL.

4.1.02.     Moció presentada pel grup municipal del PP, en data 14 de gener de 2015, amb registre d’entrada núm. 265, contra el terrorisme Yihadista.

4.1.03.     Moció presentada per l’Alcaldia en data 15 de gener de 2015, per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals.

4.1.04.     Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 16 de gener de 2015, amb registre d’entrada núm. 362, per a sol·licitar una rebaixa de l’IVA en els productes infantils.

4.1.05.     Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 16 de gener de 2015, amb registre d’entrada núm. 363, de condemna a l’atemptat terrorista islamista el passat 7 de gener, i l’adhesió al Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme.

 

5. PRECS I PREGUNTES