98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 26 de març de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 26 de març de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 26 de març de 2014.

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI
DIA 26 DE MARÇ DE 2014
HORA: 10.30 h

00. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.
0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 066/2014, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici de 2013.

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS
1.1.01. Aprovació de la Guia, el Manual i el Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.2. REGIDORIA D’HISENDA
1.2.01. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari núm. 3/2014 del Pressupost únic municipal.

1.3. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.3.01. Aprovació del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Consorci de turisme del Baix Llobregat, constituït amb l’objecte de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic de la Comarca.

1.3.02. Aprovació de la correcció dels errors materials de la base 17, de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la reinserció social mitjançant l’increment de l’ocupació efectiva per a la contractació de persones desocupades, aprovades pel Ple de data 30 de desembre de 2013.


2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

2.1. REGIDORIA D’URBANISME

2.1.01. Deixar sense efecte el pacte setè del Contracte reformat per la constitució d’un dret de superfície, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de data 26 de novembre de 2009; i regularitzar el pagament del cànon a satisfer per l’empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU.


2.2. REGIDORIA DE COMERÇ
2.2.01. Fixar, dos dies festius addicionals als vuit d’obertura autoritzats per la Generalitat de Catalunya al municipi de Sant Andreu de la Barca: el 4 de maig i el 14 de setembre de 2014, segons la Llei 3/2014, de 19 de febrer i l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer.

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4. MOCIONS
4.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 14 de març de 2014, amb registre d’entrada núm. 2273, per sol·licitar reforç en el control fronterer a Ceuta i Melilla.

4.1.02. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 17 de març de 2014, amb registre d’entrada núm. 2303, per a la creació d’un grup de treball per l’anàlisi i estudi de les bases específiques reguladores de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

4.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 17 de març de 2014, amb registre d’entrada núm. 2304, per donar suport a la Campanya per una Catalunya social, i convocar als ciutadans i ciutadanes a la manifestació del dia 6 d’abril de 2014.

5. PRECS I PREGUNTES