98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 18 de desembre de 2014

Audio del Ple Municipal Ajuntament Sant Andreu de la Barca 18 de desembre de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix  el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 18  de desembre de 2014.

Escolta el Ple Municipal

sala de plensConsulta l’ordre del Ple
0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.


1. PRESIDÈNCIA

1.1. PRESIDÈNCIA

1.1.01. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la corporació per a l’any 2015.

1.1.02. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.


2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

2.1.01. Modificació de les zones d’afectació i volum d’estacionament regulats (zona blava), així com la distribució de places, tot mantenint el còmput global de places.


2.2. REGIDORIA D’HISENDA

2.2.01. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2015, per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, plantilles de personal, bases d’execució del pressupost i establiment de les retribucions dels membres de la corporació i indemnitzacions dels grups polítics municipals.

2.2.02. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 11/2014, per generació i transferència de crèdit.

 

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA

3.1. REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI
3.1.01. Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015; i aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada en Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2015.


3.2. REGIDORIA D’ENSENYAMENT
3.2.01. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal Casa Estrada, EDUCARE XXI, SL, corresponent al curs escolar 2013-2014.

3.2.02. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal El Cavallet, SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL, corresponent al curs escolar 2013-2014.

3.2.03. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal Casa Pedemonte, CLECE, SA, corresponent al curs escolar 2013-2014.
3.2.04. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària de la gestió de l’escola bressol municipal El Trenet, SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL (SENFO, SL), corresponent al curs escolar 2013-2014.

 

3.3. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA
3.3.01. Retre compte al Ple de la corporació del premi concedit per la Generalitat de Catalunya al municipi de Sant Andreu de la Barca, pel Programa d’oci actiu vols jugar amb nosaltres?, dins els premis PAAS, corresponent a l’any 2014.


4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS


5. MOCIONS
5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC en data 5 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.045, perquè es doni l’ordre a la Policia Local que actuï d’ofici els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2014; i l’1 i 6 de gener de 2015, per aixecar acta per infracció administrativa als establiments comercials que incompleixin la Llei d’horaris comercials.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en data 9 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.080, per la defensa del caràcter públic i gratuït del Registre Civil.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en data 9 de desembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 9.081, per defensar i garantir el dret de vot reservat dels ciutadans i ciutadanes invidents a les pròximes eleccions municipals.

 

6. PRECS I PREGUNTES