98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 d’abril de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 27 d’abril de 2023

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del  ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112023000003, de data 30 de març de 2023.

1.2. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels patrocinis privats d’activitats municipals.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Ciutadans i  Podemos
ABSTENCIÓ: FEM

1.3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost únic municipal número 3/2023, per suplement i crèdit extraordinari.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Ciutadans i  FEM
EN CONTRA: Podemos

1.4. Proposta de nomenament del senyor Manuel Clavel Puchol, com a jutge de pau substitut del municipi de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA per unanimitat

1.5. Aprovació inicial de la minuta del Conveni urbanístic de planejament, amb una part dels propietaris, de finques incloses en el Sector 22 “Can Sunyer”, del Pla general d’ordenació de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA per unanimitat

1.6. Aprovació de la minuta del Conveni biennal (2023-2024) de col·laboració, a subscriure entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb motiu de l’organització de la 12a edició del premi literari Delta Narrativa escrita per a dones, així com de la publicació i presentació de l’obra guanyadora.

APROVADA per unanimitat

1.7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, pel desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves, de l’1 de maig de 2023 fins al 30 d’abril de 2026.

APROVADA per unanimitat

1.8. Aprovació del Conveni regulador del finançament especialitzat d’atenció a les persones (SEAP), subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, pel període 2022-2024.

APROVADA per unanimitat

 

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL001043; 2023DECL001044 i 2023DECL001045, de data 28
de març de 2023.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’abril de 2023, amb registre d’entrada número E2023007001,
per a garantir el seguiment, la transparència i l’execució dels acords de les mocions aprovades en els plenaris municipals.

REBUTJADA
A FAVOR: Podemos i Fem
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’abril de 2023, amb registre d’entrada número E2023007001,
per a evitar el vessament d’aigües residuals-fecals i materials de desfet domèstic de Sant Andreu de la Barca al riu Llobregat.

REBUTJADA
A FAVOR: Podemos i Fem
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 14 d’abril de 2023, amb registre d’entrada número
E2023007025, per incorporar la Taxa per aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a destinacions finals indicades pels consumidors, de béns adquirits per comerç electrònic (denominada mediàticament “Taxa Amazon”).

APROVADA per unanimitat

2.6. Assumptes sobrevinguts.

2.7. Precs i preguntes.