98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de novembre de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de novembre de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 26 de novembre de 2020. P

El ple municipal, serà telemàtic, començarà a les 18h hores i es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Andreu 98.0 fm i a www.radiosantandreu.com

ORDRE DEL DIA:

 

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112020000011, del Ple ordinari de data 29 d’octubre de 2020.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECL001420, de 5 de novembre, d’establiment dels serveis essencials que s’han de prestar de forma presencial a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 2 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020018328, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 3 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020018425, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, pel qual, resolen les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’aproven definitivament.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 3 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020018401, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 27 d’octubre de 2020, d’aprovació de l’actualització del Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO² i PM10 a l’àrea metropolitana de Barcelona, que té per objectiu millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut de les persones, per mitjà de l’aplicació de mesures temporals i excepcionals en cas de nivells elevats.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la publicació de l’informe 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió ambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017, de la Sindicatura de Comptes.

1.7. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul establert al Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponents al 3r. trimestre del 2020.

1.8. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, d’acord amb la Llei orgànica 15/2010, corresponent al 3r. trimestre del 2020.

1.9. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 3r. trimestre del 2020.

1.10.Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 1r. trimestre del 2020, de les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la data d’anotació en el registre de factures, d’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

1.11.Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 2n. trimestre del 2020, de les quals ha transcorregut més de tres mesos des de la data d’anotació en el registre de factures, d’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

1.12.Aprovació de les Tarifes pels serveis esportius i instal·lacions esportives que gestiona l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per a l’exercici 2021.

1.13.Aprovació de les Tarifes dels serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa que presta l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, per a l’exercici de 2021. 1.14.Aprovació de l’adhesió al Protocol de la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017333, per a l’adopció de mesures que garanteixin la seguretat de les persones que utilitzen els passos de vianants al municipi de Sant Andreu de la Barca.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 11 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020019212, per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 11 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020019213, per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsidis d’atur i el cobrament dels ERTO.

2.4. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 12 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020019233, per a exigir el compliment del finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 12 de novembre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020019353, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la “Red de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030” de la FEMP.

2.6. Declaració institucional de suport al Manifest del 25N de 2020, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.7. Precs i preguntes.