98.0 fm En directe Signal
Home / Agenda / Ràdio Sant Andreu oferirà en directe el Ple Municipal del 24 de setembre

Ràdio Sant Andreu oferirà en directe el Ple Municipal del 24 de setembre

El dimecres 24 de setembre  Ràdio Sant Andreu ofereix a partir de les 10.30h la retransmissió en directe del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

El seguiment es podrà  fer Als 98.0 fm i a www.radiosantandreu.com

 

Consulta l’ordre del Ple

sala de plens

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:  7/14, de data 25 de juny de 2014

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

 

1. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA D’HISENDA

1.1.01. Aprovació inicial de l’expedient de modificació núm.  6/2014 del pressupost únic municipal, per baixa o anul·lació de crèdits.

1.1.02. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2013, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Patronat Municipal d’Esports; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Patronat Municipal d’Esports i l’empresa SAB-URBÀ, SL.

1.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.1.04. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a  l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament  d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de l’informe trimestral de tresoreria corresponent al primer i segon trimestre de 2014, que contempla la Llei orgànica 15/2010, de 5 de juliol.

 

1.2. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.2.01. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva per a la contractació de joves en situació d’atur.

2. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA  
2.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

2.1.01. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca.

 

3. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

4. MOCIONS

4.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 12 de setembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 6.806, per a formalitzar la baixa de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la Federació de Municipis de Catalunya.

4.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 12 de setembre de 2014, amb registre d’entrada núm.6.811, per a l’organització, promoció i participació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en actes  de la festa nacional d’Espanya del 12 d’octubre.

4.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 15 de setembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 6.848, per a la construcció d’un espai públic per a la pràctica de la Calistenia.

4.1.04. Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data  15 de setembre de 2014, amb registre d’entrada núm. 6.849, perquè Sant Andreu de la Barca no assisteixi als actes del 12 d’octubre a la caserna de la Guàrdia Civil a El Palau.

 

5. PRECS I PREGUNTES