98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ràdio Sant Andreu emet aquest dijous en directe el Ple Municipal

Ràdio Sant Andreu emet aquest dijous en directe el Ple Municipal

A partir de les 19.00 h als 98.0 fm i a www.radiosantandreu.com.
En directe des de la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Sala Plens Ajuntament SAB

ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. 2019A111000014 i 2019A111000015, dels plens extraordinaris i urgents, de data 7 de novembre de 2019.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2019DECL000677; 2019DECL000910; 2019DECL001637; 2019DECL002104; 2019DECL002365; 2019DECL002400 i 2019DECL002401.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 27 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019021078, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, de data 26 de novembre de 2019, d’ampliació del termini d’informació pública de l’Avanç del Pla director urbanístic metropolità, fins al dia 31 de gener de 2020.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament de Pallejà, de data 4 de desembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019021557, pel qual, ens trameten el certificat de l’acord adoptat pel Ple de data 28 de novembre de 2019, de manifestació de la queixa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel dèficit en la relació informativa als ajuntaments en el procés d’aplicació del tribut metropolità, i en el procés de notificació del rebut d’aquest, mancat, de transparència, errors en la justificació del pagament i informació insuficient a la ciutadania.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat pel grup municipal de Ciutadans, en data 28 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 21.168, pel qual, notifiquen el canvi del portaveu suplent, abans el regidor, Sr. Xavier Pla Gómez, a partir d’ara el regidor, Sr. Fernando Yécora Santiago

1.6. Aprovació de l’adhesió al Model de Quadre de Classificació de la Documentació Municipal (QdCM), amb l’objectiu d’adoptar el nou model de quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries que incorpora i aplicar-los al SGD de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.7. Aprovació del Pla normatiu municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2020.

1.8. Aprovació de l’Organigrama Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.9. Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 2020.