98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple Municipal 31 de març de 2022

Àudio Ple Municipal 31 de març de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix el PLE MUNICIPAL celebrat el dijous 31 de març de 2022.


 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  del   Ple extraordinari i ordinari núm. A1112022000002 i A1112022000003, de dates 14 i 24 de febrer de 2022, respectivament.

1.2. Aprovació inicial de la modificació de l’article 123.3 del vigent Reglament orgànic municipal, amb relació a la periodicitat de la Junta de Govern Local que anirà determinada pel Ple de la corporació, el qual establirà, a més, les dates i hores concretes de celebració.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

1.3. Aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  del pressupost núm. 2/2022, per suplement i crèdit extraordinari.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

1.4. Aprovació de les tarifes dels serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, que gestiona l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, pel curs 2022-2023, així com el seu règim regulador.

A FAVOR: PSC, CIUTADANS
EN CONTRA: FEM SANT ANDREU i PODEMOS

1.5. Aprovació de les tarifes del servei de les instal·lacions i activitats esportives, per al curs 2022-2023, així com el seu règim regulador.

A FAVOR: PSC, CIUTADANS
EN CONTRA: FEM SANT ANDREU i PODEMOS

1.6. Aprovació del nou text del Conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

A FAVOR: PSC, CIUTADANS, FEM SANT ANDREU i PODEMOS

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets número  2022DECL000451; 2022DECL000549; 2022DECL000625; 2022DECL000705; 2022DECL000706; 2022DECL000735; 2022DECL000761; 2022DECL000779; 2022DECL000801 i 2022DECL000860, de dates 24 de febrer; 4, 7, 10, 15, 17, 21 i 24 de març de 2022, respectivament.

2.3. Escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 28 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022003273, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22 de febrer de 2022, d’aprovació definitiva de l’Ordenança Metropolitana Reguladora del Sistema de Tarifació Social del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i de derogació de l’anterior ordenança aprovada definitivament en sessió de data 24 de febrer de 2015.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’ampliació, per un any, de l’adhesió a la VII Fase de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’OMS, fins a finals del 2025, per recomanacions dels assessors de l’Oficina Regional Europea de l’OMS, en benefici dels projectes de salut de les ciutats adherides a la Xarxa, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, atès que el període pel qual estaven adherits era del 2019-2024.

2.5. Moció de l’Alcaldia de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS,  i PODEMOS

 

2.6. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 18 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022004743, per a instar a la Unió Europea a desvincular el preu de l’electricitat del cost del gas.

A FAVOR: PODEMOS, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PSC

 

2.7. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 18 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022004743, per a transformar la SAREB en un instrument que garanteixi el dret a l’habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments.

A FAVOR: PODEMOS, FEM SANT ANDREU
ABSTENCIÓ: CIUTADANS
EN CONTRA: PSC

2.8. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 18 de març de 2022, amb motiu del dia 21 de març Dia Internacional de l’Eliminació de la Discrimació Racial

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS,  i PODEMOS

2.9. Moció presentada pel grup municipal de FEM- Sant Andreu-AM, en data 21 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022004804, per activar polítiques locals d’habitatge. 

A FAVOR: FEM SANT ANDREU
ABSTENCIÓ:
PODEMOS
EN CONTRA: PSC, CIUTADANS

2.10. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu AM, en data 21 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022004810, perquè el servei de bus a demanda arribi al barri de La Solana.

A FAVOR: FEM SANT ANDREU, PODEMOS
EN CONTRA: PSC, CIUTADANS

2.11.Assumptes sobrevinguts.

2.12. Precs i preguntes.