98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 de setembre de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 de setembre de 2023

 Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio i el vídeo del ple municipal celebrat el 28 de setembre de 2023

 

ORDRE DEL DIA

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple número A1112023000008; A1112023000009; A1112023000010 i A1112023000011, de dates 17 i 28 juny; 6 i 27 de juliol de 2023, respectivament.

1.2. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2022, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

APROVAT

A FAVOR: FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem
ABSTENCIÓ: Partit Popular

1.3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost únic municipal número 8/2023, per transferència de crèdit.

APROVAT

A FAVOR: FEM Sant Andreu, Vox, Som Sant Andreu i En Comú Podem
EN CONTRA:
PSC
ABSTENCIÓ: Partit Popular

1.4. Constitució d’una Comissió d’estudi com a òrgan complementari, pel desenvolupament del Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; determinació de la composició i de les seves funcions.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal, i del seu Text refós que contempla les modificacions introduïdes l’any 2022 i la que es recull en aquesta modificació.

APROVAT

A FAVOR: FEM Sant Andreu, Som Sant Andreu i En Comú Podem
EN CONTRA:
PSC i Partit Popular
ABSTENCIÓ: Vox

1.6. Designació del senyor Miguel Àngel Abril i Hidalgo, com a representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

APROVAT

A FAVOR: FEM Sant Andreu i  En Comú Podem
EN CONTRA:

ABSTENCIÓ: PSC, Vox, Som Sant Andreu i Partit Popular

2. PART DE CONTROL

2.1. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2023DECL002425; 2023DECL002477; 2023DECL002507; 2023DECL002508; 2023DECL002509; 2023DECL002510; 2023DECL002511; 2023DECL002512; 2023DECL002516; 2023DECL002517; 2023DECL002527; 2023DECL002537; 2023DECL002630; 2023DECL002631 i 2023DECL002714, de dates 26 de juliol; 2, 8, 11, 30 d’agost i 13 de setembre de 2023, respectivament.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al quart trimestre del 2022, de les quals, ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al primer trimestre del 2023, de les quals, ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre del 2023.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al segon trimestre del 2023.

2.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria, d’acord amb la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre del 2023.

2.7. Retre compte al Ple de la corporació del canvi de denominació del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per “Grup Municipal PSC-CP de Sant Andreu de la Barca”.

2.8. Declaració institucional de suport a tots els afectats i afectades pel terratrèmol al Marroc i de les inundacions a Líbia.

2.9. Moció presentada pel Grup Municipal Socialista, en data 13 de setembre de 2023, amb registre d’entrada número E2023017244, en favor de la igualtat i l’erradicació d’actituds masclistes al món de l’esport.

2.10.Moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, en data 15 de setembre de 2023, amb registre d’entrada número E2023017509, de rebuig a les actituds i fets sexistes, masclistes i defensa de la igualtat en l’àmbit esportiu a Sant Andreu de la Barca.

Es refan les dues mocions en una d’única.

A FAVOR: FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem

EN CONTRA: VOX

2.11. Assumptes sobrevinguts.

2.12. Precs i preguntes.