98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 26 de gener de 2023

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 26 de gener de 2023

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal celebrat el 26 de gener de 2023

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112022000012, de data 29 de desembre de 2022.

1.2. Aprovació inicial de les Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat, i dels corresponents annexos.

A FAVOR:  PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.3. Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2023; de la plantilla de personal i de les Bases d’execució d’aquest.

A FAVOR:  PSC i Ciutadans 
ABSTENCIÓ: 
Fem Sant Andreu i Podemos

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL003784; 2023DECL000001; 2023DECL000019 i 2023DECL000113, de dates 29 de desembre de 2022 i 2, 9 i 19 de gener de 2023, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació del dictamen del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat, sobre la crisi de l’atenció primària de salut a Catalunya i a l’estat espanyol.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació del dictamen del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat, relatiu a l’atenció a les persones grans amb dependència.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació del dictamen del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat, sobre l’envelliment i l’habitatge al Baix Llobregat.

2.6. Retre compte al Ple de la corporació del dictamen del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat, sobre les pensions que són un dret, no un privilegi.

2.7. Retre compte al Ple de la corporació del dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, sobre la seguretat des de la perspectiva de les persones grans.

2.8. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 13 de gener de 2023, amb registre d’entrada número E2023000820, per a incorporar la perspectiva de gènere a l’urbanisme de Sant Andreu de la Barca.

RETIRADA

2.9. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 13 de gener de 2023, amb registre d’entrada número E2023000829, per a la millora del servei de correus a Sant Andreu de la Barca.

RETIRADA

2.10. Assumptes sobrevinguts

2.11. Precs i preguntes.