98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 26 de maig de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 26 de maig de 2022

Disponible àudio i vídeo del ple municipal

 

 

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000005, de data 28 d’abril de 2022.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al tercer trimestre del 2021, de les quals, ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al quart trimestre del 2021, de les quals, ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al primer trimestre del 2022.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre del 2022.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre del 2022.

1.7. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2022.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.8. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2022.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.9. Aprovació provisional del Pla de millora urbana pel desenvolupament de la finca situada al carrer de l’Amistat 2-4, carrer Riera de Canals 20-22 i carrer de Carretera de Barcelona 17-25, dins de l’àmbit de la 26a modificació del Pla general d’ordenació de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.10.Aprovació de l’actualització del preu del Contracte de gestió del servei de recollida de residus municipals, neteja viària i deixalleria, corresponent als anys 2017; 2018; 2019; 2020 i 2021.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.11.Aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2022.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.12.Aprovació del Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat, a subscriure entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per al període 2021-2024.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.13.Aprovació inicial de l’expedient núm. 4/2022, de modificació del Pressupost Únic Municipal, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.14.Aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb els seus corresponents annexos.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

 

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL001205; 2022DECL001206; 2022DECL001226; 2022DECL001402; 2022DECL001554 i 2022DECL001557, de dates 26 i 27 d’abril i 13 i 23 de maig de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit tramès pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en data 15 de maig de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022008673, pel qual, ens notifiquen els acords adoptats pel Govern, en sessió de data 3 de maig de 2022, d’aprovació de la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals, i de la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 12 de maig de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022008605, pel reconeixement de les famílies monoparentals.

REBUTJADA
A FAVOR: Fem Sant Andreu i Podemos
EN CONTRA: 
PSC i Ciutadans 

2.5. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 13 de maig de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022008608, per fer un Pla de neteja, manteniment i conservació del sistema de canalització i clavegueram de Sant Andreu de la Barca.

APROVADA
A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2.6. Assumptes sobrevinguts.

2.7. Precs i preguntes.