98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 25 de novembre de 2021

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 25 de novembre de 2021

El ple municipal començarà a les 19.30 hores i es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Andreu 98.0 fm i a www.radiosantandreu.com

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112021000014, de data 28 d’octubre de 2021.

1.2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost únic municipal núm. 7/2021, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

A FAVOR: PSC i CIUTADANS
ABSTENCIÓ: FEM SANT ANDREU I PODEMOS

1.3. Aprovació de l’actualització del preu del contracte de l’explotació d’un establiment hoteler, en un edifici situat al carrer dels Pous núm. 20, a l’empresa ACCORINVEST SPAIN, SA, i aplicar un increment del 2,7%, essent l’import total de 8.752,95 euros, d’acord amb la variació de maig de 2020 a maig de 2021.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.4. Aprovació de l’actualització del preu del contracte d’arrendament “ad aedificandum” i constitució del dret de superfície, amb l’empresa Applus Iteuve Technology, SLU, i aplicar l’increment de l’1,3%, per a l’exercici de 2021; i requerir-li la quantitat total de 19.855,80 euros (IVA inclòs).

A FAVOR:  PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.5. Aprovació de l’actualització del preu de la concessió administrativa demanial de l’ús privatiu del solar ubicat a l’avinguda del Pedraforca cantonada carrer Serres del Cadí, per la construcció i explotació d’una residència assistida i centre de dia per a persones grans al municipi de Sant Andreu de la Barca, amb l’empresa VITALIA SANT ANDREU, SL, i aplicar un increment del 0,0%, essent l’import total de 4.656,35 euros (IVA inclòs).

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

1.6. Aprovació de l’actualització del preu del contracte en règim de concessió administrativa, per un increment del 0,0% de l’explotació del servei de bar-restaurant del complex esportiu Can Salvi, amb el senyor JOSÉ LUÍS CERÓN LÓPEZ, d’acord amb allò que estableix el contracte signat en data 15 de febrer de 2008, essent l’import total de 989,53 euros de cànon mensual, amb efectes de l’1 de març de 2021.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS  i PODEMOS

1.7. Aprovació de l’actualització del contra cte de la concessió demanial de l’espai destinat a Bar restaurant al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, amb l’empresa YONBERT 17 SAB, SL, d’acord amb el contracte signat en data 9 de febrer de 2011, essent l’import de 2.291,28 euros (IVA inclò s), amb efectes de l’1 de febrer de 2021; requerir la per a la presentació dels comptes anuals per liquidar el cànon variable del 0,5% dels ingressos bruts.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

2. PART DE CONTROL

2.1 Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL002230 i 2021DECL002308, de dates 29 d’octubre i 10 de novembre de 2021, referents a lacontractació de treballadors/es.

2.2 Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, d’acord amb el càlcul que contempla el Reial decret 104 0/2017, de 22 de desembre, referides al tercer trimestre del 2021.

2.3 Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al tercer trimestre del 2021.

2.4 Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre del 2021.

2.5 Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.6 Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 25 de Novembre de 2021.

2.7 Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de novembre de 2021, amb registre d’entrada número E2021021311, per a elaborar un Pla d’accessibilitat universal i inclusiva en Sant Andreu de la Barca.  (rebutjada)

A FAVOR: PODEMOS I FEM SANT ANDREU
EN CONTRA: PSC I CIUTADANS

2.8 Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de novembre de 2021, amb registre d’entrada número E2021021312, per a implementar els pressupostos participatius a Sant Andreu de la Barca. 

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU,  CIUTADANS i PODEMOS

2.9 Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu en data 12 de novembre de 2AM, 021, amb registre d’entrada número E2021021331, perquè el municipi de Sant Andreu de la Barca assoleixi el 55% de la taxa de reciclatge de residus el 2025.

A FAVOR: FEM SANT ANDREU  i PODEMOS
EN CONTRA:PSC I CIUTADANS

2.10 Retre compte al Ple de la corporació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  de la renúncia del càrrec de regidora presentada per la senyora Rosario Ramírez Pastora, del grup municipal del PSCCP.

2.11 Assumptes sobrevinguts.

2.12 Precs i preguntes.