98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de setembre de 2021

Àudio Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 30 de setembre de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 30 de setemnre de 2021

Sala Plens Ajuntament SAB

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple ordinari i extraordinaris i urgents núm. A1112021000009; A1112021000010; A1112021000011 i A1112021000012, de dates 29 i 31 de juliol i 6 i 31 d’agost de 2021, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL001693; 2021DECL001869; 2021DECL001870; 2021DECL001871; 2021DECL001937 i 2021DECL002017, de dates 30 de juliol i 2, 17 i 28 de setembre de 2021, relatius a una aprovació de la modificació del pressupost únic municipal número 6/2021; canvis en l’organització política municipal i adscripció de membres de la corporació a les comissions informatives i comissió especial de comptes.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul establert al Reial decret 1040/2017, de 22 de setembre, referides al segon trimestre del 2021.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria establert a la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre del 2021.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre del 2021.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al primer trimestre del 2021, de les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no se n’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.7. Designació de representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca als organismes i institucions dels quals forma part, en els seus respectius òrgans de presa de decisions, a conseqüència de la nova organització política municipal.

1.8. Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) de Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.9. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2020, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

A FAVOR PSC I CIUTADANS   
EN CONTRA FEM SANT ANDREU 
ABSTENCIÓ  PODEMOS

1.10.Declaració del regidor, senyor Rubén Castro Torres, com a regidor amb dedicació parcial sense retribucions econòmiques per aquest concepte, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, de renúncia a percebre les retribucions per aquest règim, i continuar ostentant les responsabilitats de regidor, així com les responsabilitats delegades de Polítiques d’Igualtat i Joventut.

APROVAT PER UNANIMITAT

2. PART DE CONTROL

2.1.Declaració institucional  sobre la situació de les dones a l’Afganistan.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.2. Declaració institucional  Moció de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.3. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM i PODEMOS , per a exigir la disminució de la factura d’electricitat i possibilitar l’accés a una empresa d’energia pública per a Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR FEM SANT ANDREU  i PODEMOS 
EN CONTRA PSC I CIUTADANS   

2.4. Declaració institucional de suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.5. Declaració institucional  per a l’adhesió a l’Aliança Educació 360.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.6. Precs i preguntes.