98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca de 26 de febrer de 2014

Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca de 26 de febrer de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple  Ordinari Municipal celebrat el 26 de febrer de 2014 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

sala de plens0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 1/14, de data 29 de gener de 2014
0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.

1. PRESIDÈNCIA 

1.1. PRESIDÈNCIA
1.1.01. Iniciar els tràmits per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

1.1.02. Aprovació de la voluntat de participar en la VI Fase de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per als anys del 2014 al 2018.

1.2. REGIDORIA D’INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
1.2.01. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de Sant Andreu de la Barca.

Audio del punt 1 del ple municipal

 

2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
2.1. REGIDORIA D’HISENDA
2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de l’enviament per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


2.2. REGIDORIA DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
2.2.01. Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de l’exercici de 2013, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

2.2.02. Aprovació del Compte de Gestió de les multes de circulació de l’exercici de 2013, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària, Unitat de Multes, de la Diputació de Barcelona.

Audio del punt 2 del ple municipal

 


3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA
3.1. REGIDORIA D’ACTIVITATS
3.1.01. Aprovació inicial de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, i adherir-nos al model d’Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de data 19 d’octubre de 2012.

3.1.02. Aprovació inicial de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de Salut Pública de Sant Andreu de la Barca, i adherir-nos al model d’Ordenança tipus d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB en data 19 d’octubre de 2012.


3.2. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
3.2.01. Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria d’actuacions d’entregues d’aliments i de joguines de Sant Andreu de la Barca, 2012-2013, procedents dels recaptes del Fòrum Solidari d’entitats de Sant Andreu de la Barca i del Banc d’Aliments de la Unió Europea.


3.3. REGIDORIA D’ESPORTS
3.3.01. Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives, per a l’any 2014.

3.4. REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
3.4.01. Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes de Polítiques d’Igualtat, per a l’any 2014.

Audio del punt 3 del ple municipal

MOCIONS
5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 13 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1360, perquè l’Ajuntament no cedeixi el Padró municipal ni col·labori amb mitjans materials, humans ni tècnics per a la realització d’una consulta il·legal.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 13 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1361, per a sol·licitar la revisió immediata dels plans d’estudi de formació del professorat i l’adequació d’aquests les possibilitats actuals d’accés a la borsa de treball i a les escoles en general.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUi i ERC  en data 17 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1409, per declarar nuls els acords adoptats pel Ple de juny de 2013, de modificació de la Clau Equipament Públic per la de Equipament/Públic/compatible amb comercial.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 17 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1410, per la qual es proposa l’aprovació inicial d’una proposta de Reglament municipal de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca.

5.1.05. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 17 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1413, de rebuig a la pujada tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

5.1.06. Moció presentada per l’Alcaldia, en data 17 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1414, per la commemoració del 75è. aniversari de l’exili republicà.

5.1.07. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 17 de febrer de 2014, amb registre d’entrada núm. 1415, de rebuig a l’ordre de tancament de les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.

Audio del punt 5 referent a les mocions en el ple municipal

 

6. PRECS I PREGUNTE P ER PART DELS REGIDORS
Audio del punt 6 amb els precsa i preguntes del ple municipal.