98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de desembre de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 29 de desembre de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio i el vídeo del ple municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebrat el 29 de desembre de 2022.

 

ORDRE DEL DIA:
1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112022000011, de data 24 de novembre de 2022.

1.2. Resolució de l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si procedia, la nul·litat parcial dels acords de plens, d’aprovació del règim d’assistències dels membres electes de la corporació, l’alcalde, des de l’any 2015 fins al 2019.

A FAVOR: PSC, Ciutadans i Podemos
ABSTENCIÓ: Fem Sant Andreu

1.3. Resolució de l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si procedia, la nul·litat parcial de ple dret dels acords, pels quals, s’aprovà l’establiment del règim de retribucions a favor de membres de la corporació.

A FAVOR: PSC, Ciutadans i Podemos
ABSTENCIÓ: Fem Sant Andreu

1.4. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat pel grup municipal FEM Sant Andreu-AM, contra l’acord del Ple de data 29 de setembre de 2022, de reconeixement del temps dels serveis prestats a l’administració pública, al senyor Josep Perpinyà i Palau.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.5. Aprovació del Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2023.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.6. Adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Agenda Digital dels municipis de Catalunya, aprovada per l’Assemblea General de Localret, el dia 12 de novembre de 2022.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

1.7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2022, pel qual, es van aprovar les tarifes del servei de les instal·lacions i activitats esportives, per a l’exercici 2023, i les tarifes vinculades al curs escolar 2023/2024.

A FAVOR: PSC i  Ciutadans
EN CONTRA: Fem Sant Andreu i Podemos

1.8. Aprovació del Pla local de joventut per als anys 2022-2028 de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: PSC, Fem Sant Andreu, Ciutadans i Podemos

2. PART DE CONTROL
2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL003326; 2022DECL003507; 2022DECL003511; 2022DECL003606; 2022DECL003642 i 2022DECL003697, de dates 22 de novembre i 5, 16, 19 i 22 de desembre de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponents al tercer trimestre del 2022.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria, que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al tercer trimestre del 2022.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al tercer trimestre del 2022.

2.6. Assumptes sobrevinguts.

2.7. Precs i preguntes