98.0 fm En directe Signal
Home / Plens Municipals / Ple Municipal 29 de gener de 2014

Ple Municipal 29 de gener de 2014

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple  Ordinari Municipal celebrat el 29 de gener de 2014 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.


ORDRE DEL DIA

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
11/13, de data 30 de desembre de 2013

0.0.02. Retre compte de decrets de l’Alcaldia.

1. PRESIDÈNCIA
1.1. PRESIDÈNCIA
1.1.01. Modificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de data 29 de juliol de 2011, en relació a la composició del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
1.2. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1.2.01. Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria d’actuacions de les campanyes organitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca, durant l’any 2013.

2. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA
2.1.01. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost únic municipal, núm. 8/2013, en la modalitat de transferències de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despeses.

3. SERVEIS TERRITORIALS I A LA PERSONA
3.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
3.1.01. Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes en l’àmbit dels Serveis Socials per a l’any 2014.


3.2. REGIDORIA DE JOVENTUT
3.2.01. Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes en l’àmbit de la joventut per a l’any 2014.

3.3. REGIDORIA DE CULTURA I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.3.01. Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes culturals i de participació ciutadana per a l’any 2014.

3.3.02. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per la societat mercantil SAB-URBÀ, SL, de l’Escola de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, corresponent al curs escolar 2012-2013.


3.4. REGIDORIA D’ENSENYAMENT
3.4.01. Aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions destinades a Projectes promoguts per les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes per a l’any 2014.


4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. MOCIONS
5.1.01. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 15 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 383, per a l’autonomia de l’administració local per a promoure polítiques d’ocupació i desenvolupament local.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PxC, en data 15 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 384, per a l’elaboració d’una ordenança municipal reguladora de l’enllumenat exterior.

5.1.03. Moció presentada pel grup municipal de D3.0, en data 16 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 415, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 16 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 443, sobre el finançament de les escoles de música.

5.1.05. Moció presentada per l’ Alcaldia, en data 17 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 484, sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, per a l’exercici de 2013.

5.1.06. Moció presentada pel grup municipal d’ ICV-EUiA, en data 20 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 492, en què sol·liciten la retirada de l’Avantprojecte de Llei de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada del Partit Popular.

5.1.07. Moció presentada pel grup municipal del PSC, en data 20 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 544, per la redacció d’un Reglament de pisos buits i el foment del mercat de lloguer.

5.1.08. Moció presentada pels grups municipals d’ ERC-AM i ICV-EUiA, en data 20 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 536, per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

5.1.09. Moció presentada pel grup municipal d’ ERC-AM, en data 20 de gener de 2014, amb registre d’entrada núm. 537, per a la creació d’un grup de treball per definir un Pla de formació per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

6. PRECS I PREGUNTES