98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 d’abril de 2021

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 d’abril de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 d’abril de 2021

 

Sala Plens Ajuntament SAB 03

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112021000004 i A1112021000005 del Ple ordinari i extraordinari i urgent, de dates 25 de març de 2021 i 8 d’abril de 2021, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECL000652, de 6 d’abril, d’incoació de l’expedient per l’establiment del servei públic d’intervenció socioeducativa Centre diürn de Sant Andreu de la Barca.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per la regidora i portaveu del grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, senyora Saray Cantero García, de data 26 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021003567, pel qual, notifica el canvi de portaveu titular i suplent d’aquest grup municipal, essent el portaveu titular el senyor Xavier Pla Gómez i el suplent, el senyor Fernando Yécora Santiago.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de data 20 d’abril de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021006135, pel qual, notifiquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 25 de març de 2021, d’aprovació d’una Declaració institucional per a les inversions de futur en la indústria de l’automoció a Martorell i el Baix Llobregat Nord.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de data 26 d’abril de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021006930, pel qual, notifiquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de març de 2021, d’aprovació d’una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, per la millora de la Xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.6. Aprovació inicial de l’establiment del Servei públic del Punt Municipal del Voluntariat de Sant Andreu de la Barca; de la Memòria, del Projecte d’establiment i del Reglament regulador de l’esmentat servei.

1.7. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la sol•licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar.

1.8. Aprovació de la Instrucció sobre el procediment d’aprovació de normes de caràcter reglamentari i ordenances en l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.9. Aprovació de la concertació d’un préstec per import de 3.141.171,24 euros, destinat al finançament de part dels projectes d’inversió previstos al pressupost de l’exercici de 2021, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb un tipus d’interès d’EURIBOR a 3 mesos+0,46 %, per un termini màxim de 10 anys i una carència de 12 mesos, sense comissions; dins del Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

1.10.Atorgar a l’organització mèdica i humanitària MÉDICOS SIN FRONTERAS, entitat sense ànim de lucre, la medalla de la ciutat, per la seva vinculació i implicació amb la ciutat de Sant Andreu de la Barca i, en especial, per la seva predisposició desinteressada, per fer front a la situació d’urgència viscuda arrel de la pandèmia ocasionada per la Covid-19.

 

2. PART DE CONTROL
2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021006244, de data 14 d’abril de 2021, per la utilització de pictogrames als espais públics, comerços i entitats.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021006245, de data 14 d’abril de 2021, en suport de cobrir les necessitats menstruals.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021006357, de data 15 d’abril de 2021, per a la reconstrucció d’un sistema de salut mental públic.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021006358, de data 16 d’abril de 2021, per a la implantació de mesuradors de CO² contra la transmissió del SARS-COV-2 en els centres educatius i edificis públics de Sant Andreu de la Barca.

2.5. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de suport al sector de la imatge personal.

2.6. Precs i preguntes