98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 d’abril de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 28 d’abril de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del PLE MUNICIPAL celebrat el 28 d’abril de 2022

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000004, de data 31 de març de 2022.

1.2. Ratificació pel Ple de la corporació de l’acord núm. 6.1, adoptat per la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2022, d’aprovació de la convocatòria dels premis del 3r Concurs de microrelats de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2022, i les bases específiques reguladores.
APROVAT
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

1.3. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels premis i/o concursos promoguts per l’Àrea de Serveis a la Ciutadania i Polítiques Socials de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
APROVAT
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

1.4. Aprovació del Pla estratègic de contractació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 2022-2025.
APROVAT
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

1.5. Aprovació de la modificació en la imposició del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol, i fixar les tarifes a l’ordenança fiscal número 33, reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol.
APROVAT
A FAVOR: PSC i CIUTADANS
EN CONTRA:
FEM SANT ANDREU  i PODEMOS

1.6. Desistiment i presentació de la renúncia al Consell Comarcal del Baix Llobregat, del projecte singular “Joves en Acció”, en el marc de la subvenció promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per impossibilitat de donar compliment a les obligacions establertes en la clàusula segona del conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a la gestió de l’esmentat projecte singular, corresponent a la convocatòria per a l’any 2021.
APROVAT
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL000946; 2022DECL000996; 2022DECL001015 i 2022DECL001126, de dates 5, 8, 11 i 21 d’abril de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 30 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022005516, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 22 de març de 2022, d’aprovació de l’adhesió a la Declaració de Sabadell per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire.

2.4. Dur a terme la Declaració institucional de compromís amb la lluita contra el frau, la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interès de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

2.5. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 13 d’abril de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022006470, sobre l’avortament sense assetjament.
APROVAT
A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS i PODEMOS

2.6. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 13 d’abril de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022006471, pel reconeixement de les famílies monoparentals.
Moció retirada 

2.7. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’abril de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022006501, per a reclamar a la Generalitat de Catalunya el finançament necessari per a garantir la gratuïtat en infantil-2 (P2), sense incrementar l’aportació econòmica per part dels ajuntaments de Catalunya.
APROVAT
A FAVOR: PSC, CIUTADANS i PODEMOS
ABSTENCIÓ: 
FEM SANT ANDREU

2.8. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 14 d’abril de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022006500, per a implementar la remunicipalització de les escoles bressols públiques de Sant Andreu de la Barca.
REBUTJADA
A FAVOR: PODEMOS i FEM SANT ANDREU, 
EN CONTRA:
 PSC i CIUTADANS

2.9. Assumptes sobrevinguts.

2.10.Precs i preguntes.