98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio Ple municipal Sant Andreu de la Barca 27 de maig de 2021

Àudio Ple municipal Sant Andreu de la Barca 27 de maig de 2021

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 27 de maig  de 2021

 

Sala Plens Ajuntament SAB 02

 

ORDRE DEL DIA

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112021000006 del Ple ordinari, de data 29 d’abril de 2021.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECL001006, de 17 de maig, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021, amb la modalidad d’ampliació de crèdits, generació de crèdits per ingressos i transferència de crèdits.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al primer trimestre del 2021.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre del 2021.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol•licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al primer trimestre del 2021.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al tercer trimestre del 2020, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.
1.7. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al quart trimestre del 2020, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.8. Aprovació definitiva de la modificació del Projecte de construcció d’un pavelló esportiu, al Complex Esportiu 11 de Setembre, al carrer de Bonaventura Pedemonte, 25 de Sant Andreu de la Barca, redactat per l’empresa RIOLO ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost de 585.080,97 euros, incloent-hi el 21% d’IVA; i suspendre la seva executivitat fins que resti aprovat definitivament el Projecte de l’activitat del pavelló.

1.9. Adhesió i sol•licitud d’inclusió de tres actuacions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al Pla de sostenibilitat ambientat, aprovat definitivament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, (Actuacions: Parc central com a refugi climàtic; Col•locació de plaques fotovoltaiques en l’actual centre cívic La Plana i Col•locació de plaques fotovoltaiques en el casal de la Gent Gran Mª Aurèlia Capmany), per un import total de les actuacions d’1.711.171,04 euros.

1.10. Proposar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la declaració del municipi de Sant Andreu de la Barca, com a Àrea amb mercat d’habitatges tens.

1.11. Aprovació de les Bases reguladores específiques de les subvencions destinades al consum de l’aigua, corresponents a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.

1.12. Suspensió temporal del cobrament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats a la via pública (Taules i Cadires i elements fixos -veles i marquesines-), fins al 31 de desembre de 2021, mitjançant la incorporació d’una Disposició Transitòria a l’esmentada Ordenança fiscal.

1.13. Atorgament de la Medalla de la Ciutat als sanitaris i sanitàries i a la resta de treballadors/es del Centre d’Atenció Primària (CAP) i del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Sant Andreu de la Barca, per la seva vinculació amb la ciutat i la seva professionalitat i dedicació per fer front a la situació d’urgència viscuda arran la pandèmia de la Covid-19.

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021009111, de data 13 de maig de 2021, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021009169, de data 14 de maig de 2021, de suport a l’alliberament de les patents de les vacunes per a la Covid-19.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021009171, de data 14 de maig de 2021, per a la implantació de la salut bucodental integral en l’àmbit de la sanitat pública.

2.4. Moció Institucional  amb registre d’entrada núm. E2021009221, de data 14 de maig de 2021, per a la commemoració del Dia d’Europa.

2.5. Precs i preguntes.