98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Segueixen directe a Ràdio Sant Andreu el ple municipal del 25 de març

Segueixen directe a Ràdio Sant Andreu el ple municipal del 25 de març

 

El ple municipal es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Andreu aquest dijous 25 de març a les 18.30h a través dels 98.0 fm i de www.radiosantandreu.com 

Sala Plens Ajuntament SAB 02
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112021000003 del Ple ordinari, de data 25 de febrer de 2021.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL000296; 2021DECL000345; 2021DECL000360; 2021DECL000479; 2021DECL000584 i 2021DECL000603, en matèria hisenda i organització; i de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, corresponent a l’exercici de 2020.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit tramès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 1 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021003343, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en sessió de data 23 de febrer de 2021, d’estimació parcial de les al•legacions presentades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, procedint a suprimir el redactat actual de l’actuació 17.2.3 del PAM; i d’aprovació definitiva del Pla d’actuació metropolitana (PAM) 2019-2023.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.7. Aprovació del Compte de gestió i recaptació de l’exercici de 2020, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.8. Aprovació del Compte de gestió de les multes de circulació de l’exercici de 2020, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 2/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

1.10. Aprovació del Codi ètic, de conducta i bon govern aplicable als representants electes, alts càrrecs, personal eventual i a les empreses municipals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

1.11. Incorporació d’esmenes a les normes per a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que permetran regularitzar el manteniment i resolució amb major claredat i transparència dels diferents nivells retributius existents, així com a la nova estructura organitzativa, i de les incloses en la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball, aprovades pel Ple de la corporació de data 25/02/2021.

1.12. Aprovació inicial de la modificació parcial de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la creació i transformació de places.

1.13. Estimació de l’al•legació núm. 8 en part, i de les al•legacions núm. 3, 6, 7 i 11; i desestimació de la resta d’al•legacions presentades pel grup municipal FEM Sant Andreu-AM, al Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) de Sant Andreu de la Barca 2020-2025; i aprovació definitiva del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) Sant Andreu de la Barca 2020-2025.

1.14. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2021.

1.15. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021.
1.16. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute).
1.17. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’entitat Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004074, per a manifestar la voluntat del Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, perquè el servei integral de l’aigua es presti mitjançant una empresa pública metropolitana.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004075, per la millora del servei a l’Oficina de Correus de Sant Andreu de la Barca.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004185, per a la creació d’un Banc del Temps a Sant Andreu de la Barca.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004186, a favor de la Llei Trans Estatal.

2.5. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 12 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004219, en defensa de la preservació de l’ordre democràtic i en suport als cossos de seguretat.

2.6. Precs i preguntes.