98.0 fm En directe Signal
Home / Agenda / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 24 de setembre de 2015

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 24 de setembre de 2015

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 24 de setembre de 2015

sala de plens

               

0. QÜESTIONS PRÈVIES
0.0.01.       Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
8/15, de data 30 de juliol de 2015
9/15, de data 3 de setembre de 2015

0.0.02.       Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03.       Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local, en matèria de contractació de personal.

0.0.04.       Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2015, relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació del Contracte de concessió de la gestió de l’escola bressol municipal Casa Pedemonte.

 

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.1.   PRESIDÈNCIA
1.1.01.       Informar favorablement perquè el regidor, Sr. Jordi Albert i Caballero pugui compatibilitzar l’activitat que desenvolupa al sector públic amb el de càrrec electe.

1.1.02.       Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat pel 1r. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Sr. Luís Felipe Nieto Guillén, de renúncia voluntària al seu càrrec de regidor, a partir del dia 1 d’octubre de 2015.

1.1.03.       Designació dels representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el Consell Escolar Municipal.

 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

2.1.01.    Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2014, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Patronat Municipal d’Esports; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Patronat Municipal d’Esports i l’empresa SAB-URBÀ, SL.

2.1.02.    Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.1.03.    Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al segon trimestre de 2015.

2.1.04.    Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre de 2015.

2.1.05.    Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 5/2015, per transferències de crèdit de diferents àrea de despesa.


3. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

3.1. REGIDORIA D’URBANISME

3.1.01.    Aprovació provisional del Pla especial de protecció del patrimoni – Societat El Casino-, promogut per Societat El Casino.

 

3.2. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I ACTIVITATS 

3.2.01.    Aprovació del document del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) del municipi de Sant Andreu de la Barca (2011-2020).

 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS


5. MOCIONS

5.1.01.    Moció presentada per la Presidència, en data 1 de setembre de 2015, de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Inovyn Solvay de Martorell davant la situació de la factoria.

5.1.02.    Moció presentada pel grup municipal del PP en data 8 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 8.933, per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya.

5.1.03.    Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP en data 9 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 8.959, en relació a la situació que viuen els refugiats de Síria.

5.1.04.    Moció presentada pel grup municipal de CONVERGÈNCIA en data 10 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.007, pel canvi d’estructura del Patronat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

5.1.05.    Moció presentada pel grup municipal de CONVERGÈNCIA en data 10 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.008, per a la implantació de gronxadors i adequació dels parcs infantils de Sant Andreu de la Barca per discapacitats.

5.1.06.    Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA– en data 14 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.072, per a modificar el Reglament orgànic municipal, per a facilitar la participació a la ciutadania.

5.1.07.    Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA-E en data 14 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.073, per a l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per a l’acolliment de persones refugiades.

5.1.08.    Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP en data 15 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.119, per a la defensa de la Constitució Espanyola i la preservació de la convivència i la cohesió social a Catalunya i a la resta d’Espanya.

5.1.09.    Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM en data 15 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.125, per incoar un expedient informatiu i activar el Protocol d’assetjament.

5.1.10.    Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, en data 15 de setembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 9.126, de suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya.


6. PRECS I PREGUNTES