98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 24 de novembre de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 24 de novembre de 2022

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal del dijous 24 de novembre.

 

 

ORDRE DEL DIA

1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari número A1112022000010, de data 27 d’octubre de 2022.

1.2 Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja, manteniment i conservació dels jardins i zones verdes i forestals de titularitat municipal de Sant Andreu de la Barca (exp. B1332022000014), subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert; aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i la seva adjudicació; i convocar la seva licitació.

APROVAT
A FAVOR: PSC, Ciutadans i Podemos
ABSTENCIÓ: Fem Sant Andreu

1.3. Declaració d’especial interès o d’utilitat municipal l’activitat desenvolupada per l’empresa Vitalia Suite, SL.

APROVAT
A FAVOR: PSC i  Ciutadans
ABSTENCIÓ: Fem Sant Andreu
EN CONTRA: Podemos

1.4. Aprovació del Protocol local per l’abordatge integral de les violències masclistes de Sant Andreu de la Barca.

APROVAT PER UNANIMITAT

1.5. Aprovació del Pla local de joventut 2022-2028 de Sant Andreu de la Barca.

PUNT RETIRAT

 2. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets número 2022DECL003076; 2022DECL003099; 2022DECL003102, de dates 28 i 31 d’octubre i 2 de novembre de 2022, respectivament.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la notificació emesa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en la sessió de data 25 d’octubre de 2022, pel qual, s’aprovà provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 8 de novembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022021228, de promoció, adhesió i implementació municipal del Projecte VIOPET.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.5. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de novembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022021478, per una millor atenció a les víctimes de violència de gènere.

REBUTJADA
A FAVOR: FEM SANT ANDREU i PODEMOS
EN CONTRA: PSC i Ciutadans

2.6. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de novembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022021478, per la millora en la gestió de les beques i els ajuts escolars.

REBUTJADA
A FAVOR: FEM SANT ANDREU 
EN CONTRA: PSC i Ciutadans
ABSTENCIÓ: PODEMOS

2.7. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 11 de novembre de 2022, amb registre d’entrada número E2022021563, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

Moció reconvertida en institucional

2.8. Assumptes sobrevinguts.

2.9. Precs i preguntes