98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 24 de febrer de 2022

Ple Municipal Sant Andreu de la Barca 24 de febrer de 2022

 

ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL 24 DE FEBRER DE 2022

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple ordinari núm. A1112022000001, de data 27 de gener de 2022.

1.2. Aprovació de l’Organigrama funcional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i el seu annex en el qual es defineixen les missions i funcions dels diferents nivells organitzatius.

A FAVOR:   PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

1.3. Aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treballs dels treballadors/es de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR:   PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

1.4. Aprovació del Protocol per regular la prestació del servei en la modalitat de teletreball a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

1.5. Aprovació de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de treballadors/es en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VIII).

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

 

  1. PART DE CONTROL

2.1. Despatx d’ofici de l’alcaldessa.

2.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets número 2022DECL000127; 2022DECL000138; 2022DECL000229 i 2022DECL000318, de dates 25 i 26 de gener i 7 i 17 de febrer de 2022.

2.3. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al quart trimestre del 2021.

2.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al quart trimestre del 2021.

2.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al quart trimestre del 2021.

2.6. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP,  i PODEMOS  en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran del municipi.

A FAVOR: PSC, FEM SANT ANDREU, CIUTADANS I PODEMOS

 

2.7. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de febrer de 2022, amb registre d’entrada núm. E2022002230, per garantir la transparència i la integritat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca davant les irregularitats detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya.  REBUTJADA

A FAVOR: FEM SANT ANDREU I PODEMOS
EN CONTRA: PSC i CIUTADANS

2.8. Moció institucional per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

2.9. Assumptes sobrevinguts.

2.13. Precs i preguntes.