98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Totes les noves mesures de restricció per a la contenció de la #COVID-19 a partir del 7 de gener

Totes les noves mesures de restricció per a la contenció de la #COVID-19 a partir del 7 de gener

El Govern de la Generalitat ha aprovat noves mesures per fer front a l’augment de casos positius de Covid-19 i l’increment del risc de rebrot. A través del Procicat s’ha aprovat que a partir del 7 de gener i durant 10 dies s’estableix un confinament municipal de dilluns a diumenge.

procicat

 

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Confinament municipal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara comarcal) amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Mobilitat essencial
 • o Assistència a serveis sanitaris i socials o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament
 • o Educació
 • o Retorn al lloc de residència per causes justificades
 • o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
 • o Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances que no es puguin fer telemàticament o a estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
 • o Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament
 • o Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament
 • o Realització d’exàmens o proves oficials inajornables
 • o Dret de manifestació i participació política
 • o Permisos i visites penitenciaris
 • o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • o Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs

 

 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

 

Confinament nocturn (canvis)

Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores  amb les excepcions següents:

o Assistència a serveis sanitaris i socials

o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament

o Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts

o Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política

o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents

o Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament

o Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores

o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

 

 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

 

Restauració (canvis)

 • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30  hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.
 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores (canvis).

Comerç (canvis)

 • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2
 • Obertura limitada al període de dilluns a divendres. (canvis)
 • No es permet l’obertura al públic de centres comercials (canvis), excepte els establiments que tinguin l’obertura independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas. (canvis)
 • Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils).
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili (canvi).
 • Pel que fa al cap de setmana, aquests són els únics establiments permesos, tinguin la superfície que tinguin:
  • Farmàcies
  • Òptiques
  • Ortopèdia
  • Fisioteràpia
  • Centres de veterinària
  • Entitats financeres
  • Serveis que tinguin a veure amb l’aigua i l’electricitat
  • Supermercats i empreses d’alimentació
  • Quioscs
  • Serveis informàtics essencials
  • Comerços relacionats amb els productes higiènics
  • Serveis de neteja i bugaderia
  • Perruqueries
  • Centres d’estètica
  • Els concessionaris d’automòbils
  • Els centres de jardineria
  • Els cinemes

   

Cultura i espectacles públics 

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomeracions i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de laprogramació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional.

Activitat física i esportiva (canvis)

 • En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs (canvis)
 • Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines (canvis)
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure (canvis) sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i o al 50% d’aforament (canvis) o activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha (canvis)
 • L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup. (canvis)
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure. (canvis)
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvis)

 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació d’infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents. (sense canvis)
 • Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. S’exceptuen les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es duguin a terme en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva (canvis).
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i l’ensenyament de règim especial reglat ha d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.
 • Docència de les universitats catalanes virtual a excepció de les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.
 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.

Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Cerimònies civils i religioses i culte (sense canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.


Resta de mesures

Reunions i sortides del domicili (canvis)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.
 • Reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència (canvis)
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència (canvis).
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars.


Treball (sense canvis)

 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic (sense canvis)

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

Altres suspensions i tancaments (sense canvis)

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.
 • Parcs i fires d’atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20.00 hores.