98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 5 d’abril de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 5 d’abril de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 5 d’abril  de 2018.

sala de plens

  1. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

2/18, de 22 de febrer de 2018

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

0.0.03. Retre compte al Ple de la corporació d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

 

  1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

1.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a la rectificació d’ofici d’errors materials del punt segon de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de data 14 de desembre de 2017, sobre l’aprovació de la plantilla per a l’exercici de 2018.

1.1.02. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a la rectificació d’ofici del punt quart de l’acord adoptat pel Ple de la corporació, de data 25 de gener de 2018, sobre l’aprovació definitiva de la relació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2018.

 

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

1.2.01. Retre compte al Ple de la corporació del Decret núm. 0331/2018, de data 28 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació del Pressupost general de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2017.

1.2.02. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 4t trimestre del 2017, les quals, han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.

1.2.03. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació del Compte de gestió de les multes de circulació de l’exercici de 2017, lliurat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1.2.04. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació del Compte de gestió i recaptació de l’exercici de 2017, que presenta l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

  1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

2.1. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

2.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal Casa Pedemonte (memòria de gestió, Pla anual, compte d’explotació, informe de desviació i balanç de situació), CLECE, SA, corresponent al curs escolar 2016-2017.

2.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal El Trenet (memòria de gestió, Pla anual, compte d’explotació; informe de desviació i balanç de situació), SERVEIS D’EDUCACIÓ NO FORMAL, SL, corresponent al curs escolar 2016-2017.

2.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal El Cavallet (memòria de gestió, Pla anual, compte d’explotació; informe de desviació i balanç de situació), SERVEIS EDUCATIUS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL, corresponent al curs escolar 2016-2017.

 

2.2. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

2.2.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les persones adjudicatàries d’habitatges, en règim de lloguer assequible, de titularitat de l’IMPSOL.

2.2.02. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI), i de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, corresponent a l’habitatge habitual de persones de 65 anys o més.

2.2.03. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació de l’addenda a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada al municipi de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2018; aprovació de l’addenda a la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social, per a l’any 2018.

 

2.3. REGIDORIA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

2.3.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 22/03/2018, relatiu a la ratificació de l’acord adoptat per la Junta General del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, d’acceptació de la incorporació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca al referit Consorci.

 

  1. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

3.1. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

3.1.01. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació inicial del Pla de mobilitat urbà sostenible de Sant Andreu de la Barca 2018-2023.

3.1.02. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació, i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana, de data 22/03/2018, relatiu a l’aprovació de la Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels aliments, del malbaratament a l’aprofitament.

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  2. MOCIONS

5.1.01. Declaració institucional sobre unes pensions dignes.

5.1.02. Moció presentada pel grup municipal de PDeCAT, en data 5 de març de 2018, amb registre d’entrada núm. 3.635, per reclamar el trasllat dels líders independentistes empresonats preventivament, a presons catalanes.

5.1.03. Moció presentada per la Sra. Isabel Marcos Crego, regidora no adscrita, en data 12 de març de 2018, amb registre d’entrada núm. 4.049, per a la ratificació del conveni 189 de l’OIT.

5.1.04. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 16 de març de 2018, amb registre d’entrada núm. 4.490, de protecció del model educatiu català.

 

  1. PRECS I PREGUNTES