98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 30 de gener de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 30 de gener de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 30 de gener de 2020  

 

Sala Plens Ajuntament SAB 02

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. 2019A111000016 i 2019A111000017, dels plens ordinaris de dates 28 de novembre i 19 de desembre de 2019, respectivament.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 4 de desembre de 2019, amb registre d’entrada núm. E2019021575, en què ens comuniquen que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de novembre de 2019, va acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de data 31 d’octubre de 2019, rectificada per acord Plenari de data 7 de novembre de 2019, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic; així com l’acceptació íntegra de les condicions a què se sotmet la delegació.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per l’Ajuntament de Castellbisbal, en data 20 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020000903, en què ens notifiquen l’acord adoptat pel Ple, en sessió de data 2 de desembre de 2019, pel qual manifesten la queixa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel dèficit en la relació informativa cap a aquell Ajuntament, en consideració al marc establert en el procés dels acords per l’aplicació del tribut metropolità i el procés de notificació dels rebuts; i sol•liciten una revisió i rectificació; i un estudi amb la possibilitat d’incorporar a l’Ordenança del Tribut Metropolità criteris que, en la tributació del rebut urbà no residencial, diferenciïn les activitats de serveis i comerç de proximitat.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol•licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment d’objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al 3r trimestre de l’exercici de 2019.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al 3r trimestre de l’exercici de 2019.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al 3r trimestre de l’exercici de 2019.

1.7. Aprovació de les Bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals al transport, adreçats als joves que cursin ensenyaments d’educació post obligatòria, per al curs 2019-2020.

1.8. Aprovació de la modificació de l’ANNEX VI (SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS I INICIATIVES ESPORTIVES) de les Bases específiques reguladores de les subvencions, destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat.
2. PART DE CONTROL MOCIONS
2.1. Moció presentada pel grup municipal de Podemos Sant Andreu de la Barca, en data 16 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020000833, per a la regulació dels vehicles de mobilitat personal.

2.2. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 17 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 880, de rebuig a la supressió dels Jutjats de violència contra la dona.

2.3. Moció institucional presentada en data 17 de gener de 2020, per salvaguardar el patrimoni natural de Sant Andreu de la Barca.

2.4. Moció presentada pel grup municipal FEM Sant Andreu-AM, en data 22 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 1.072, sobre l’estat de les xarxes aèries de telefonia i pals de fusta.

2.5. Precs i preguntes