98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de novembre de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 de novembre de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 de novembre  de 2017.


sala de plens

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

0. QÜESTIONS PRÈVIES

0.0.01. Aprovació de les actes de les sessions anteriors:

  • 10/17, de 28 de setembre de 2017
  • 11/17, de 26 d’octubre de 2017

0.0.02. Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.

 

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
1.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

1.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 23/11/2017, relatiu a l’aprovació de les bases generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, les quals seran de compliment obligatori per a l’Ajuntament, per als òrgans de selecció i per a les persones aspirants que hi participin.

1.1.02. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 23/11/2017, relatiu a l’ aprovació inicial del document de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’adscripció del personal actual a cada lloc de treball, mantenint-se en les condicions que es desenvolupa en el càrrec en la situació anterior a l’aprovació de la RLT. La situació actual es manté tal com es té en l’actualitat, de les fitxes de funcions de tots els llocs que configuren la RLT municipal.

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

1.2.01.  Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 23/11/2017, relatiu a  l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 10/2017.

 2. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL
2.1. REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT
2.1.01.  Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 23/11/2017, relatiu a la ratificació dels acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, d’aprovació inicial de la dissolució de l’esmentat Consorci de Comunicació Local, així com la seva liquidació.  

3. MOCIONS
3.1.01. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca contra la violència masclista.

4-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5. PRECS I PREGUNTES