98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 d’octubre de 2020

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 29 d’octubre de 2020

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 29 d’octubre de 2020

 

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112020000010, del Ple ordinari de data 24 de setembre de 2020.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia

1.3. Retre compte al Ple de la corporació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de dates 30 de juny; 4 d’agost; 29 de setembre; 14 i 20 d’octubre de 2020, en matèria de Recursos Humans.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, d’acord amb allò que estableix el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al segon trimestre del 2020.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al segon trimestre del 2020, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/2020.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitada, així com, de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, corresponent al segon trimestre del 2020.
1.7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 6/2020, per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa.

1.8. Suspensió temporal del cobrament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats, ocupació de la via pública amb taules i cadires, per la temporada d’hivern 2020-2021.

1.9. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2019, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

1.10. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals municipals, que hauran de regir per a l’exercici de 2021.

1.11. Aprovació inicial del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de Sant Andreu de la Barca.

1.12. Aprovació inicial de la modificació del Projecte de construcció d’un pavelló esportiu, al Complex Esportiu 11 de Setembre, al carrer de Bonaventura Pedemonte, 25 de Sant Andreu de la Barca, redactat per l’empresa RIOLO ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost de 585.080,97 euros, incloent-hi el 21% d’IVA.

1.13. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024.

 

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017284, per una atenció primària pública forta.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017284, d’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

2.3. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017326, per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo a Sant Andreu de la Barca.