98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de setembre de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de setembre de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de setembre  de 2017.


sala de plens

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

DIA: 28 DE SETEMBRE DE 2017

HORA: 19.00 h

  1. QÜESTIONS PRÈVIES
  • Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
  • 7/17, de 29 de juny de 2017
  • 8/17, de 27 de juliol de 2017
  1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA D’HISENDA

1.1.01 Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 21/09/2017, relatiu a l’aprovació del Compte general corresponent a l’exercici de 2016, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Patronat Municipal d’Esports; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Patronat Municipal d’Esports i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL.

1.1.02. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al segon trimestre del 2017

1.1.03. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al segon trimestre del 2017.

1.1.04 Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

  1. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació

2.1. REGIDORIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ACTIVITATS

2.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 21/09/2017, relatiu a la fixació de dos dies festius al municipi de Sant Andreu de la Barca, addicionals als vuit d’obertura autoritzada a tot Catalunya, per a l’any 2018: els dies 9 de desembre i 30 de desembre de 2018, i per a l’any 2019: 30 de juny i 29 de desembre de 2019.

 

  1. Àrea de cohesió i benestar social

3.1.01. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 21/09/2017, relatiu al nomenament del Circuit municipal de BMX “Circuit Municipal de BMX Santi Moreno”, en reconeixement de la seva dedicació a l’esport en la nostra localitat.

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
  1. PRECS I PREGUNTES