98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de març de 2019

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 28 de març de 2019

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 de febrer de 2019.

sala de plens

ORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: A1112019000001, de data 31 de gener de 2019

1.2. Escrit del Síndic de Greuges de Catalunya, de data 22 de març de 2019, relatiu a l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar: un compromís per a l’èxit educatiu.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2018DECL001604, 2018DECL002044, 2019DECL000354, 2019DECL000380 i 2019DECL000557.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació del decret núm. 2019DECL000378, de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació del Pressupost general de l’Ajuntament Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2018.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, corresponents al 4t. trimestre de 2018.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al 4t. trimestre de 2018.

1.7. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, corresponent al 4t. trimestre de 2018.

1.8. Retre compte al Ple de la corporació de l’informe relatiu a la relació de factures pendent de tramitació, les quals ha transcorregut 3 mesos des de l’anotació al registre, corresponents 3r. trimestre de 2018.

1.9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost núm. 3/2019, per crèdit extraordinari i transferència de crèdit.

 

2. PART DE CONTROL
2.1. Moció presentada pel grup municipal del PDeCAT, en data 6 de març de 2019, per declarar “persona non grata” el Sr. Arcadi Espada.

2.2. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 14 de març de 2019, per visualitzar la violència
masclista.

2.3. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 14 de març de 2019, per a millorar la seguretat en els passos de vianants.

2.4. Moció presentada pel grup municipal S.POTSAB, en data 15 de març de 2019, en contra de la proliferació de locals de joc i apostes.

2.5. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, en data 15 de març de 2019, per una festa major més inclusiva amb nens, adolescents, joves i adults amb trastorns de l’espectre autista.

3. Precs i preguntes