98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de maig de 2016

Audio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 26 de maig de 2016

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’audio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 28 d’abril de 2016.

 

sala de plens

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI

 1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’ASOCIACIÓN DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA, i nomenament de la regidora de Medi Ambient, Sra. Eva Prim Canals, com a representant de l’Ajuntament a la Red de Ciudades por la Bicicleta.
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a la designació dels representants de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en l’Assemblea General i la Junta Directiva de l’Agrupació de Defensa Forestal del Massís de l’Ordal, la Sra. Eva Prim Canals i el Sr. Lluís Oulego Moral.
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a la designació de la representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en la Junta General de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca, la regidora, Sra. Eva Prim Canals.
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a la designació de la representant de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la regidora, Sra. Eva Prim Canals.
 • REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, SISTEMES DE LA INFORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a l’aprovació de la creació i supressió de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a l’aprovació del Quadre de Classificació documental funcional, únic i corporatiu, com a eina per a la identificació i control dels expedients i documents que rep o reprodueix l’Ajuntament, el seu organisme autònom i empresa municipal en l’exercici de les seves funcions tant pels documents en suport paper com en suport electrònic.
 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre de 2016.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mig de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al primer trimestre de 2016.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 1. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

3.1. REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA.

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de la gestió energètica i manteniment integral, amb garantia total, de les instal·lacions d’enllumenat públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes, així com del servei temporal per festes populars i motius nadalencs al municipi de Sant Andreu de la Barca; dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques; i iniciar els tràmits de licitació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (exp. B1332016000005).

3.2. REGIDORIA D’URBANISME

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 19/5/16, en relació a l’aprovació del Text refós de la 38a modificació del Pla general d’ordenació, d’adequació a la Llei 13/2014, d’octubre, d’accessibilitat, de Sant Andreu de la Barca, promoguda per aquesta corporació.
 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana en data 19/5/16, en relació a l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per renovar el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030.

 

 1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

4.1. REGIDORIA D’ENSENYAMENT

4.1.01. Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal “El Trenet”, SERVEIS EDUCACIÓ NO FORMAL, SL (SENFO SL), corresponent al curs escolar 2014-2015.

 • Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal “El Cavallet”, SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL, corresponent al curs escolar 2014-2015.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la documentació presentada per l’empresa concessionària del servei de gestió de l’escola bressol municipal “Casa Pedemonte”, CLECE, SA, corresponent al curs escolar 2014-2015.

4.2. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 19/5/16, en relació a l’aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts de suport a l’escolarització de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2016.
 1. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

5.1. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 19/5/16, en relació a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic mitjançant terrasses al servei dels establiments de restauració a Sant Andreu de la Barca.
 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 1. MOCIONS

7.1.01.   Moció presentada pel grup municipal d’ERC, en data 12 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 5.179, per a la revisió i modificació del Reglament de l’Emissora Municipal.

7.1.02.    Moció presentada pel grup municipal del PP, en data 24 de maig de 2016, amb registre d’entrada núm. 5.468, sobre la visita d’Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya.

 1. PRECS I PREGUNTES