98.0 fm En directe Signal
Home / Destacats / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de maig de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 de maig de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 de maig de de 2017.

sala de plens

 1. QÜESTIONS PRÈVIES 
 • Aprovació de les actes de les sessions anteriors:
 • 4/17, de 30 de març de 2017
 • 5/17, de 27 d’abril de 2017
 • Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.
 1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 • REGIDORIA DE PRESIDÈNCIA
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 18/05/2017, relatiu a l’atribució de les funcions de Gabinet d’Alcaldia al lloc de treball d’assessorament de Presidència, desenvolupat pel Sr. Ildefonso Marín García.

 

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALSI ECONÒMICS

2.1. REGIDORIA D’HISENDA

 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al primer trimestre del 2017.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al primer trimestre del 2017.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

3.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació de data 18/05/2017, relatiu a l’aprovació de la normativa reguladora de les Bases de les subvencions per a l’adquisició de material escolar dels alumnes escolaritzats a centres finançats amb fons públics de Sant Andreu de la Barca.
 1. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

4.1. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 18/05/2017, relatiu a l’aprovació de la constitució d’un Comitè tècnic per estudiar la viabilitat d’implantació de les accions del futur Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), que actualment es troben descrites al Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) i al Pla local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC), ja aprovats per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

4.2. REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIRCULACIÓ

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació i de Presidència, Transparència i Participació Ciutadana de data 18/05/2017, relatiu a l’aprovació de la continuïtat del contracte de gestió del servei públic municipal d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública de Sant Andreu de la Barca (exp. GSP/VC-01/2012), adjudicat a l’empresa OPCIONES VIALES, SL, des del dia 1 de juliol de 2017 i fins que es produeixi la resolució del nou expedient de contractació, per un termini màxim de 6 mesos, amb les mateixes condicions que es mantenien fins ara.
 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
 1. MOCIONS

6.1.01. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 11 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.937, per declarar Sant Andreu de la Barca com a municipi compromès amb la banca ètica.

6.1.02. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, en data 11 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.956, en defensa de la sanitat pública de la comarca del Baix Llobregat.

6.1.03. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 12 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.970, sobre l’aigua com a bé públic i la seva gestió.

6.1.04. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 12 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.993, sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris.

6.1.05. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 12 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 7.994, per a exigir un salari de referència de 1.075 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

6.1.06. Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 12 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 8.003, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA).

6.1.07. Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en data 22 de maig de 2017, amb registre d’entrada núm. 8.777, per evitar la hipersexualització i la cosificació de les dones.

 

 1. PRECS I PREGUNTES