98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat Sant Andreu Barca / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 d’octubre de 2018

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 25 d’octubre de 2018

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 25 d’ octubre de 2018.

 

sala de plensORDRE DEL DIA:

1. PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm. 1604/2018.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de la relació de factures corresponents al 1r trimestre del 2018, les quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures, i no s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement d’obligació.

1.4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals municipals, que hauran de regir per a l’exercici del 2019.

1.5. Declaració d’especial interès o d’utilitat municipal, de les activitats econòmiques desenvolupades per la societat municipal SAB-URBÀ, SL, a efectes de tributació a l’Impost sobre activitats econòmiques, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen.

2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal del PDeCAT, per demanar un espai públic amb el nom de Plaça de l’U d’Octubre del 2017, a través d’un referèndum municipal.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, de suport al comunicat de l’Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) sobre “Las 16 medidas urgentes para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad”.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.
3. Precs i preguntes.