98.0 fm En directe Signal
Home / Actualitat local / Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 23 de febrer de 2017

Àudio del Ple Municipal de Sant Andreu de la Barca del 23 de febrer de 2017

Ràdio Sant Andreu us ofereix l’àudio del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del 23 de febrer de 2017.

CONSULTA L’ORDRE DEL DIA

 1. QÜESTIONS PRÈVIES
 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
 • 1/17, de 26 de gener de 2017
 • Retre compte al Ple de la corporació de decrets de l’Alcaldia.
 • Prendre coneixement del canvi d’un dels representants del grup municipal SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE Sant Andreu de la Barca, en concret, el Sr. Juan Carlos Pinzón García, pel Sr. Nahum Manuel Martín Vegas, que s’integrarà en la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, creada per acord plenari de data 2 de juliol de 2015.

 

 1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1.1. REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS 

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 16 de febrer de 2017, relatiu a l’aprovació del nomenament del Sr. Vicente Joaquín Alabau Palomeque, com a Jutge de Pau titular del municipi de Sant Andreu de la Barca.

1.2. REGIDORIA D’HISENDA

 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al quart trimestre del 2016.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, referides al quart trimestre del 2016.
 • Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com, l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • 1.2.04. Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 16 de febrer de 2017, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del Pressupost per crèdit extraordinari número 2/2017.

 

 1. ÀREA DE COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL

2.1. REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 16 de febrer de 2017, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per al consum d’aigua per a persones de 65 anys o més, que tenen uns ingressos iguals o inferiors a l’IRSC.
 • Aprovació del Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics, Cohesió i Benestar Social, Desenvolupament Econòmic i Foment de l’Ocupació, de data 16 de febrer de 2017, relatiu a l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions relatives al 20% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al domicili habitual a persones de 65 anys o més, que tenen uns ingressos iguals o inferiors a l’IRSC.

2.2. REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2.2.01. Retre compte al Ple de la corporació de la Memòria d’actuacions de les campanyes organitzades pel Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca durant l’any 2016, al municipi.

 

 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 1. MOCIONS

4.1.01. Aprovació de la moció Institucional , de data 25 de gener de 2017, amb registre d’entrada núm. 1.418, sobre la situació de l’atenció sanitària a Catalunya i per al foment de l’atenció primària, per millorar el servei que reben els ciutadans.

4.1.02. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, de data 9 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 2.361, de suport a les persones afectades per les clàusules sòl.

4.1.03. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, de data 10 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 2.410, de suport al manifest Casa meva Casa vostra.

4.1.04. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, de data 10 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 2.412, per a l’adhesió al manifest del Pacte nacional pel referèndum.

4.1.05. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

4.1.06. Aprovació de la moció presentada pel grup municipal de S.POTSAB, de data 14 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 2.567, sobre els comptadors telegestionables.

 

 1. PRECS I PREGUNTES